Իսրայէլի նախագահին յայտարարութեանց առթիւ հապճեպ խանդավառութիւն: Բայց եւ այնպէս, Ռէօվլին կը խոստանայ Հայոց ուղղուած կարեւոր քայլ մը

(ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ) Ապաւինելով թիւր տե­ղեկատ­ւու­թեան մը, հա­ղոր­դած էինք, թէ Իս­րա­յէլի նա­խագա­հը Յու­նուար 28ին, ՄԱԿ-ի Ընդհ. ժո­ղովին առ­ջեւ ունե­ցած ելոյթին ճանչցած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը, ինչ որ սխալ է: Ար­դա­րեւ, Երու­սա­ղէմի Հայ Դա­տի գրա­սենեակի ղեկավար Ժոր­ժէ­թա Աւա­գեան կը տե­ղեկաց­նէ, թէ Ռէօվէն Ռիվ­լին 1915ի դէպ­քե­րը ոգե­կոչե­լով հան­դերձ զա­նոնք ուղղա­կի «Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն» չէ անուանած:
Յա­ւելեալ՝ Իս­րա­յէլի նա­խագա­հը ցե­ղաս­պա­նու­թիւննե­րու մա­սին խօ­սելու ատեն Խո­ճալուի դէպ­քերն ալ ներ­կա­յացու­ած է որ­պէս այդ եւ նոյն հար­թա­կին վրայ դրած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հետ: Ժ. Աւա­գեան զար­մանք կը յայտնէ ի տես Ռէօվ­լի­նի այս կե­ցուած­քին, քա­նի վեր­ջինս Քնէ­սէթի իր նա­խագա­հու­թեան շրջա­նին բուռն ընդ­դի­մադի­րը եղած է Խո­ճալուի դէպ­քե­րու ար­ծարծու­մին: “Ակնյայտ է, որ Ազէր­պայճա­նի հետ քա­ղաքա­կան շա­հերը եւ նկա­տառումնե­րը դեր խա­ղացած են անոր դիր­քո­րոշ­ման մէջ” կը մեկ­նա­բանէ ան եւ կ՚աւել­ցնէ, որ Հայ դա­տի գրա­սենեակը նա­խգահին փո­խան­ցած է ելոյ­թին առըն­չութեամբ իր վրդո­վու­մը: Անոր գրա­սենեակէն ալ իրեն յայտնած են, որ Ապ­րիլ 24ին «նա­խագա­հը Հա­յոց ուղղուած կա­րեւոր քայլ մը պիտի կա­տարէ»:

Israeli President Promises ‘Big Step’ to Armenian Community

YEREVAN (Mediamax)—The Israeli Armenian community is outraged about President Reuven Rivlin’s attempt to equate the Armenian Genocide of 1915 with the Khojaly events of the Karabakh War during his speech at the UN General Assembly.

Last week, President Rivlin addressed the UN General Assembly, in which he mentioned the 1915 Armenian Genocide.

“In 1915, the days of the Armenian Genocide, Avshalom Feinberg of the NILI underground [a Jewish spy network in Ottoman Palestine] wrote the following: ‘My teeth have been worn away by anger, who is next? I have walked on sacred and holy ground, on the road to Jerusalem, and asked myself if it is this time that we live in -1915 – or in the days of Titus or Nebuchadnezzar?” said the Israeli President in his speech.

Rivlin then added: “Is our struggle, the struggle of this Assembly, against genocide, effective enough? Was it effective enough then in Bosnia? Was it effective in preventing the killing in Khojaly?”

Talking to Mediamax, Head of the Armenian National Committee of Jerusalem Georgette Avagian said she was surprised that one of the pioneers of Armenian Genocide recognition in Israel, Reuven Rivlin, didn’t call the Armenian Genocide by name directly. Avagian also noted that previously, as a President of the Knesset, Rivlin had repeatedly blocked Azerbaijani efforts to submit a draft law on Khojaly to the Knesset.

“It was Rivlin, as a Knesset Spokesman, that didn’t allow such a draft law to be submitted to the parliament. And now I am very much surprised by the way he speaks about the events. It’s obvious that his stance has been influenced by the political interests and intentions with Azerbaijan,” said Georgette Avagian.

She said that the Armenian National Committee informed the President about the flaws in the speech. The President’s Office responded to Avagian, saying, “The President will take a big step towards Armenians.”