Elizabeth Chouldjian of ANC America to headline ANC-AU Advocacy Week and Annual Banquet

CANBERRA & SYDNEY: The Communications Director of the Armenian National Committee of America (ANCA), Elizabeth Chouldjian will be visiting from Washington D.C. to headline the Armenian National Committee of Australia’s

Ցեղասպանութեան 102-րդ Տարելիցի Նուիրուած Միջոցառումներու Ժամանակացոյցը

(ARMENIA MEDIA ONLINE) Հայոց Ցեղապանութեան 102-րդ տարելիցի առիթով գալիք շաբթուայ ընթացքին Աւստրալիոյ մէջ տեղի պիտի ունենան հետեւեալ միջոցառումները՝ Ա- Արդարութեան Տողանցք – 23 Ապրիլ Հովանաւորութեամբ Հայոց Ցեղասպանութեան 102-րդ տարելիցի ոգեկոչման