Trent Zimmerman MP calls for recognition of Armenian Genocide during maiden Parliamentary speech

CANBERRA: On Wednesday, 2nd March 2016, newly-elected Federal Member for North Sydney, Trent Zimmerman gave his maiden speech in the Australia’s House of Representatives, calling on Turkey to recognise and atone for the Armenian Genocide.

Zimmerman was elected at a recent by-election, taking the seat vacated by Joe Hockey MP (now Australia’s Ambassador to the United States), a long-time advocate for the recognition of the Armenian Genocide.

The Armenian National Committee of Australia’s (ANC Australia) Executive Administrator, Arin Markarian commented: “We thank Mr. Zimmerman for proving he will continue Mr. Hockey’s fine work on the advancement of recognition and justice for the Armenian Genocide.”

In his speech, Zimmerman acknowledged the “great historical injustices” that the Armenians have suffered, particularly through the Armenian Genocide perpetrated by the Ottoman Empire in 1915.

He said: “The Armenians are a people who have suffered great historical injustices. They are one of the few people against whom genocide has been attempted, and the awful legacy of those events of 1915 in the Ottoman Empire is deeply felt in their community today.”

Zimmerman added: “We know such horrific events are best healed through reconciliation, recognition and atonement. I hope that we will see a day when Turkey, indeed the global community through the United Nations, properly recognises the Armenian Genocide.”

ANC Australia has written to Zimmerman, congratulating him on his maiden speech, wishing him a fruitful career representing the electorate of North Sydney and the greater Australian community.

Աւստ­րա­լիա­ցի պատ­գա­մա­ւո­րը ­Թուր­քիոյ կոչ ուղ­ղած է ճան­չնա­լու ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը

Աւստ­րա­լիոյ ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ­Պա­լա­տին մէջ, ­Հիւ­սի­սա­յին ­Սիտ­նիի նո­րըն­տիր պատ­գա­մա­ւոր Թ­րենթ ­Զիմ­մեր­ման իր ա­ռա­ջին ե­լոյ­թով կոչ ուղ­ղած է ­Թուր­քիոյ՝ ճանչ­նա­լու ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը:

­Պատ­գա­մա­ւո­րը ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ­Պա­լա­տին մէջ պի­տի փո­խա­րի­նէ հայ­կա­կան ար­մատ­նե­րով աւստ­րա­լիա­ցի գոր­ծիչ ­Ճօ ­Հո­քին, որ ներ­կա­յիս Աւստ­րա­լիոյ դես­պանն է Ա.Մ.Ն.ի մօտ եւ եր­կար ժա­մա­նակ ե­ղած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման ջա­տա­գո­վը: ­Զիմ­մեր­ման իր ե­լոյ­թին մէջ ընդգ­ծած է, որ պատ­մա­կան սար­սա­փե­լի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը` 1915ին Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան ծրագ­րած եւ ի­րա­գոր­ծած ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, պատ­ճառ դար­ձած են մի­լիո­նա­ւոր հա­յե­րու տա­ռա­պան­քի: «­Հա­յե­րը պատ­մա­կան մեծ ա­նար­դա­րու­թիւն տե­սած ժո­ղո­վուրդ են:

­նոնք այն քի­չե­րէն են, ո­րոնց նկատ­մամբ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն ի­րա­գոր­ծո­ւած է, եւ այդ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու սար­սա­փե­լի կնի­քը այ­սօր կը կրէ ա­նոնց հա­մայն­քը: Ն­ման սար­սա­փե­լի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու ա­մոք­ման լա­ւա­գոյն ե­ղա­նա­կը ա­նոնց ճա­նա­չումն է, քա­ւու­թիւ­նը եւ հաշ­տե­ցու­մը: ­Յոյ­սով եմ, որ օր մը ­Թուր­քիան, մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թիւ­նը` ի դէմս Ա.Մ.Ն.ի, պի­տի ճանչ­նան ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը»,- ը­սած է նո­րըն­տիր պատ­գա­մա­ւո­րը:

Աւստ­րա­լիոյ ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի գոր­ծա­դիր Ա­րին ­Մար­գա­րեան ող­ջու­նած է Թ­րենթ ­Զիմ­մեր­մա­նի քայ­լը` ընդգ­ծե­լով, որ ան կ­’ա­պա­ցու­ցէ, թէ ­Ճօ ­Հո­քիի գոր­ծին ի­րա­կան շա­րու­նա­կողն է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման եւ ար­դա­րու­թեան վե­րա­կանգ­ման ա­ռա­քե­լու­թեան մէջ: ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը շնոր­հա­ւո­րած է ­Զիմ­մեր­մա­նը իր ա­ռա­ջին ե­լոյ­թին ա­ռի­թով` մաղ­թե­լով բեղմ­նա­ւոր աշ­խա­տանք` խորհր­դա­րա­նի մէջ ­Հիւ­սի­սա­յին ­Սիտ­նիի եւ ողջ Աւստ­րա­լիոյ ընտ­րա­զան­գո­ւա­ծը ներ­կա­յաց­նե­լու գոր­ծին մէջ: