Panel on Western Armenia Held in Watertown

WATERTOWN, Mass.—On April 3, a panel discussion titled “Western Armenia: Our Lands, Our Rights” took place at the Armenian Cultural and Educational Center (ACEC) in Watertown. The event, which was hosted by the Armenian Revolutionary Federation (ARF) Boston “Sardarabad” Gomideh and the Armenian Youth Federation (AYF) Greater Boston “Nejdeh” chapter, featured former ambassador of Armenia to Canada (2000-2006) and president of the Modus Vivendi Center Ara Papian, executive director of the Armenian National Committee of America Aram Suren Hamparian, and Armenian Weekly contributor George Aghjayan. Dr. Dikran Kaligian, author of Armenian Organization and Ideology under Ottoman Rule, 1908-1914, acted as moderator, while ANC Eastern Region Board Member Tamar Kanarian introduced the speakers.

Papian spoke about what President Woodrow Wilson had in mind when drawing the borders of Armenia after World War I. Wilson wanted to offer Armenians a land that would enable them to survive, and that included access to the sea. Papian also noted that during private exchanges with high ranking Turkish officials, it was acknowledged that the genocide was a “strategic mistake” on the part of the Turks, as Armenians and Kurds counterbalanced one another in terms of national aspirations, as they occupied the same lands.

Aghjayan, whose research focuses on the demography of Western Armenia, drew from his travels to Turkey, including a chance encounter with a descendant of Armenian Genocide survivors in his grandmother’s village of Uzunova—“we are two sides of the same coin,” he said. Aghjayan also reflected on the recent speech he gave in Ankara on “hidden Armenians,” on the 7th anniversary of Hrant Dink’s assassination in Istanbul. Aghjayan’s talk highlighted the importance of being on Western Armenian soil, to visit those lands, maintain the connection with the lands Armenians were uprooted from, and forge connections with the descendants of genocide survivors in Turkey.

Hamparian’s talk focused on waging the struggle for Armenian rights in the Diaspora. He noted that persistence is critical in the demand of rights. He offered as examples the case of ending U.S. support of apartheid in South Africa, the environmental movement and global warming, and the efforts of activists who fought to get large tobacco companies to admit the link between cancer and smoking. He cited some examples of ANCA initiatives, including the recent efforts to draw attention to the situation in Syria. Touching upon the theme of dialogue between Turkey and Armenia, Hamparian said that although observers think that genocide recognition and reconciliation take place on a horizontal platform, where both sides come to the table as equals, one must understand that the relationship is a vertical one where there is a clear perpetrator and a victim.

The event was followed by a question and answer period. ARF Boston “Sardarabad” Gomideh Chairperson Hovannes Janessian offered the closing remarks.

Photo: (L-R) Dikran Kaligian, Ara Papian, George Aghjayan, and Aram Hamparian (Photo by Mikael Garabedian)

ԿԼՈՐ ՍԵ­ՂԱՆ – ԶՐՈՅՑ ԱՐԵՒՄ­ՏԱ­ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՄԱՍԻՆ

ՈՒԱ­ԹԸՐ­ԹԱՈՒՆ.- Ապ­րիլ 3-ին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Մեծն Պոս­թը­նի Հ.Յ.Դ.“Սար­դա­րա­պատ“ Կո­մի­տէ­ու­թեան եւ Հ.Ե.Դ. “Գա­րե­գին Նժդեհ“ ուխ­տին, Հայ Մշա­կու­թա­յին եւ Կրթա­կան կեդ­րո­նին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ կլոր սե­ղան – զրոյց մը, որուն նիւթն էր “Արեւմ­տա­հա­յաս­տա­նը` Մեր հո­ղերն ու մեր իրա­ւունք­նե­րը“:

Օր­ուան բա­նա­խօս­ներն էին Արա Պապ­եան (“Մո­տիւս Վի­վեն­տի“ի հիմ­նար­կի պա­տաս­խա­նա­տու եւ Գա­նա­տա­յի մօտ Հ.Հ. նախ­կին դես­պան), Արամ Համ­բար­եան (Ուա­շինկ­թը­նի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի վա­րիչ) Եւ Հայ Դա­տի Արե­ւել­եան Շրջա­նի գոր­ծիչ­ներ` Ճորճ Աղ­ճայ­եան եւ Տիգ­րան Խա­լիկ­եան: Այս վեր­ջի­նը զրու­ցա­վարն էր, իսկ ձեռ­նար­կին բաց­ման հան­դի­սու­թիւնը կա­տա­րեց Թա­մար Գա­նար­եան:

Արա Պապ­եան, իր խօս­քին մէջ, յայտ­նեց թէ տա­րածք­նե­րու հար­ցը Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հետ կապ չու­նի եւ թէ Թուրք­ի­ան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը կրնայ ճանչ­նալ, բայց ոչինչ կրնայ վե­րա­դարձ­նել եւ նոյ­նիսկ կա­րող է որ հա­կա­ռա­կը կա­տար­ուի, այ­սինքն Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը չճանչ­նայ եւ հո­ղե­րը վե­րա­դարձ­նէ:

“Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հարցն առան­ձին խնդիր է` աւե­լի շատ բա­րո­յա­կա­նու­թեան դաշ­տում ըն­կած, քան` իրա­կան իրա­ւուն­քի: Ինչ վե­րա­բե­րում է բնա­կեց­նել-չբնա­կեց­նե­լուն, մեր իրա­ւունքն է, կ՛ու­զենք կը բնա­կեց­նենք, չենք ու­զէր` չենք բնա­կեց­նի“, ըսաւ ան:

Ճորճ Աղ­ճայ­եան անդ­րա­դար­ձաւ իր ձեռք ձգած փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րուն վրայ, որ կը կա­տա­րէ տա­րի­նե­րէ ի վեր, շա­րու­նակ այ­ցե­լե­լով Արեւմ­տա­հա­յաս­տան:

Արամ Համ­բար­եան անդ­րա­դար­ձաւ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բին կա­տա­րած աշ­խա­տան­քին եւ անոր դի­մագ­րա­ւած դժուա­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին, որ կը կա­տար­ուի յատ­կա­պէս թուրք եւ ազե­րի հա­կա­քա­րոզ­չա­կան մե­քե­նա­յին կող­մէ:

Հա­րիւ­րի շուրջ հա­յոր­դի­ներ ներ­կայ էին:

Ձեռ­նար­կի աւար­տին խօսք առաւ Մեծն Պոս­թը­նի Հ.Յ.Դ.“Սար­դա­րա­պատ“ Կո­մի­տէ­ու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Յով­հան­նէս Ճա­նէս­եան, որ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ներ­կա­նե­րուն եւ դա­սա­խօս­նե­րուն:

Լուսանկար – Ձախէն՝  Տիգ­րան Խա­լիկ­եան, Արա Պապ­եան, Ճորճ Աղ­ճայ­եան, Արամ Համ­բար­եան: (Լուսանկարը՝ Միքայէլ Կարապետեանի)