Συνάντηση αντιπροσωπειών Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής, ΣΥΡΙΖΑ

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους Γκιρό Μανογιάν – Πρόεδρο της Παγκόσμιας Επιτροπής, Σέρκο Κουγιουμτζιάν – Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής και Ζαβέν Κνουνί –

Γκιρο Μανογιαν: “Η ε­πετειος της ε­κα­το­ντα­ε­τη­ριδας θα ειναι το ξε­κινη­μα μιας νεας δυ­να­μι­κης ο­σον α­φο­ρα τις διεκ­δι­κησεις μας”

(ΑΡΜΕΝΙΚΑ) – Η η­με­ρο­μη­νί­α της ε­κα­το­ντα­ε­τη­ρί­δας της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρ­με­νίων σε σχέ­ση με το αρμε­νι­κό ζή­τη­μα εί­ναι κα­τα­λυ­τι­κή. Σε ποια θέ­μα­τα μπο­ρού­με να πού­με ό­τι βά­ζου­με τε­λεί­α και για ποια