Horizon Weekly Interview with Norair Serengulian, candidate for the Liberal Party of Canada nomination contest in Ahuntsic-Cartierville

Recently, Horizon Weekly editor Vahakn Karakashian interviewed Norair Serengulian, candidate for the Liberal Party of Canada nomination contest in Ahuntsic-Cartierville, in order to develop a better understanding of Mr. Serengulian and what he is about. We should remember here that the Armenian National Committee of Montreal and the Armenian Youth Federation of Canada have endorsed Norair Serengulian. Here are some excerpts of that interview:

Vahakn Karakashian: How has your campaign been coming along?

Norair Serengulian: The response to the campaign has been phenomenal. People have welcomed my positive campaign that is based on integrity, respect, and dialogue. Some have even been surprised that I have promised to listen more than I speak. The residents of Ahuntsic-Cartierville have had plenty to say, and I have been listening closely to their hopes, challenges, and concerns. As the campaign unfolds, I will share some of the comments and aspirations that people have shared with me. For now, however, I would just like to say that the warmth and support that people have shown to me is truly an inspiration.

V.K.: What made you decide to become a candidate for the Liberal nomination contest? What was your decision process like?

N.S.: There are a number of reasons why I decided to become a candidate, but at the heart of all those reasons is my desire to offer my passion, my dedication, and my years of experience to serving my fellow citizens, our riding, our province, and Canada

Although the final decision to become a candidate was mine, it was not taken alone. I consulted my wife and daughter, as well as close friends, senior community leaders, and experienced senior Liberal party members. I feel very fortunate to have the support and advice of my family and friends.


V.K.: Tell us more about your experience?

N.S.: When I speak of experience, I am referring not only to my professional and political experience. My experience is so much more than that. I am a husband, a father, a son, an active community worker, and a dedicated member of the Liberal Party of Canada.

Professionally, I am a strategy and marketing consultant, having worked for billion-dollar corporations, and for the last ten years as a consultant to small and medium sized businesses.

At a young age, I was taught the importance of contributing to the well-being of the community. While at Concordia University, I was the President of the Armenian Students’ Association. For the last 21 years, I have served the community as a member of the Armenian National Committees. I have been president of the ANC of Laval for 5 of those years, president of the ANC of Montreal for two years, Armenian Community Centre of Montreal Board member, and a member of the ANC of Canada executive committee for the last three years.

Alongside my involvement in the community, for twenty years, I have worked hard for the Liberal Party in whose principles I strongly believe. From young member to director, to Policy Officer, to serving as Liberal riding association president, I have gained the political and organizational experience required to contribute to the success of the LPC in Ahuntsic-Cartierville.

Our campaign website (www.Norair2015.ca) or our campaign Facebook page ( www.facebook.com/Norair2015 ) has more information for those of your readers who wish a more detailed look at my experience. Or, they may wish to contact the campaign directly by emailing us at Norair2015@gmail.com .

V.K.: Why is it important for you to run a positive campaign that is based on integrity, respect, and dialogue?

N.S.: The last ten years in Canadian politics has seen a rise in negative campaigns and a drop in Canadians’ interest in politics. I’m a political party member and I’m tired of seeing it. I was never fond of such negative politics, and was fortunate enough to have served candidates who never took part in that type of politics. It divides rather than unites. It destroys rather than builds. When I decided to run, I decided to remain true to my principles and values, and run a positive campaign. When you run for office, you run for your principles and to serve the people, you have to stand for something and just being against something is not enough.

And so my positive campaign is based on integrity, action, and real experience. It is about listening and serving. It is about bringing together people and their ideas, rather than creating divisions and negativity.

I want my family, friends, supporters, and all the residents of Ahuntsic-Cartierville to be proud of the type of campaign that we are running.

V.K. What is the status of your campaign?

I would like to start off by saying that I have a really great team of volunteers and supporters. Young and old, experienced and not experienced, our team of volunteers has shown world-class dedication and efforts. I am so grateful and proud of this constantly growing team.

As to the status of the campaign, I mentioned earlier that I have had a great outpouring of support from many areas in the riding. We are on track for a successful nomination win, but we still have work to do and we still need people to join our campaign. In any election, nothing can be taken for granted. Let me provide you with an example. In a recent nomination contest, one candidate was said to have signed up 1500 members. Yet this candidate lost to another candidate who is said to have signed up only 900 members. There is a very important lesson to be learned here, which is never to take a win for granted, and that is why we have to recruit as many members as possible. It is also why we have to make sure that as many of them as possible come out to vote.

Հարցազրոյց Գանատայի Ազատական Կուսակցութեան թեկնածութեան ընտրութեան ներկայացող Նորայր Սէրէնկիւլեանի հետ հետ

Վերջերս Հորիզոն Շաբաթաթերթի վարիչ խմբագիր՝ Վահագն Գարագաշեան հարցազրոյց մը ունեցաւ Ահունցիք-Գարթիէվիլ ընտրաշրջանի մէջ Գանատայի Ազատական Կուսակցութեան թեկնածութեան ընտրութեան ներկայացող Նորայր Սէրէնկիւլեանի հետ։ Նշենք, որ Մոնթրէալի Հայ Դատի յանձնախումբը, ինչպէս նաեւ ՀՅԴ Գանատայի Երիտասարդական Միութեան տեղական մասնաճիւղը իրենց զօրակցութիւնը յայտնած են Նորայր Սէրէնկիւլեանին։ Ստորեւ որոշ հատուածներ հարցազրոյցէն։

Նշենք նաեւ, որ Ահունցիք-Գարթիէվիլ ընտրաշրջանի մէջ Գանատայի Ազատական Կուսակցութեան յաղթական թեկնածուն կը մասնակցի 2015-ի Գանատայի խորհրդարանական ընտրութիւններուն, իբրեւ այդ շրջանի Ազատական կուսակցութեան պաշտօնական թեկնածու։

Վահագն Գարագաշեան.- Ցարդ ինչպէ՞ս կ՚ընթանայ ընտրարշաւը։

Նորայր Սէրէնկիւլեան.- Ընտրարշաւին արձագանգը հրաշալի էր։ Մարդիկ ողջունեցին դրական արշաւս, որ հիմնուած է ուղղամտութեան, յարգանքի եւ երկխօսութեան վրայ։ Ոմանք նոյնիսկ զարմացան, որ խոստացած էի լսել, աւելի քան խօսիլ։ Ահունցիք-Գարթիէւիլի բնակիչները շատ ըսելիք ունին, եւ ես ուշադիր կը լսեմ իրենց մտահոգութիւնները։ Ընտրարշաւը առաջացման ընթացքին, պիտի բացայայտեմ կարգ մը մեկնութիւններ եւ ձգտումներ, որոնք անոնք բաժնեցին հետս։ Առայժմ, սակայն, ես պարզապէս կ՚ուզեմ ըսել որ մարդոց ցուցաբերած ջերմութիւնն ու զօրագցութիւնը իսկապէս ներշնչում հանդիսացաւ ինծի համար։

Վ.Գ..- Ի՞նչ էր պատճառը, որ դուք որոշեցիք ներկայանալ Գանատայի Ազատական Կուսակցութեան թեկնածու դառնալու ընտրութեան ։ Ի՞նչ էր ձեր որոշում կայացնելու գործընթացը։

Ն.Ս..- Շարք մը պատճառներ կային իմ որոշման ետին, սակայն անոնց բոլորին կեդրոնը ցանկութիւնս է իմ սրտի բոցը, նուիրումը եւ փորձառութեան տարիները դնել իմ ընտրատարածքի, համաքաղաքացիներու, նահանգի եւ Գանատայի ծառայութեան։

Չնայած անոր, որ թեկնածու դառնալու վերջնական որոշումը իմս էր, մինակս չառի զայն։ Խորհրդակցեցայ տիկնոջս եւ աղջկաս հետ, ինչպէս նաեւ մօտիկ բարեկամներուս, համայնքի աւագ ղեկավարներու եւ փորձառու Ազատական կուսակցութեան աւագ անդամներու հետ։ Շատ բախտաւոր կը զգամ, որ ընտանիքիս եւ ընկերներուս զօրակցութիւնն ու խորհրդատուութիւնները ունիմ։

Վ.Գ..- Կրնա՞ք յաւելեալ մանրամասնութիւններ տալ ձեր փորձառութեան մասին։

Ն.Ս..- Երբ կը խօսիմ փորձառութեանս մասին, չեմ ակնարկեր միայն իմ ասպարէզի եւ քաղաքական փորձառութեան։ Փորձառութիւնս շատ աւելի է քան այդ։ Ամուսին մըն եմ, հայր մը, որդի մը, աշխուժ համայնքային աշխատող մը եւ Գանատայի Ազատական Կուսակցութեան նուիրուած անդամ մը։

Ասպարէզով, ռազմավարութեան եւ մարքէթինկի խորհրդատու եմ, եւ աշխատած եմ միլլիառ-տոլարի ընկերութիւններու հետ, իսկ վերջին տասը տարիներուն ընթացքին խորհրդատու եմ փոքր եւ միջին ծաւալի ընկերութիւններու։

Փոքր տարիքէս ինծի սորվեցուցած են համայնքին բարօրութեան օժանդակելու կարեւորութիւնը։ Աւելի ուշ, երբ Գոնգորտիա համալսարանը կը յաճախէի, նախագահն էի Հայկական Ուսանողական Միութեան։ Վերջին 21 տարիներուն ընթացքին, ծառայած եմ գաղութիս որպէս Հայ Դատի յանձնախումբերու անդամ։ Լաւալի Հայ Դատի յանձնախումբի անդամ եղած եմ 5 տարի, իսկ Մոնթրէալի Հայ Դատի յանձնախումբի անդամ 2 տարի, ՀՅԴ Կոմիտէի անդամ՝ մէկ տարի եւ Գանատայի Հայ Դատի յանձնախումբի Շրջանային վարչութեան անդամ վերջին 3 տարիներու ընթացքին։

Գաղութի կեանքին գործօն մասնակցութեան կողքին, 20 տարիներէ ի վեր, աշխատած եմ Ազատական Կուսակցութեան համար, որու սկզբունքներուն խորապէս կը հաւատամ։ Երիտասարդ անդամէ տնօրէնի, քաղաքականութեան պատասխանատուի, Ազատական ընտրատարածքի միութեան նախագահի պաշտօնները վարելով, ես ձեռք բերած եմ քաղաքական եւ կազմակերպչական փորձառութիւնը, որ անհրաժեշտ է ապահովելու Ազատական Կուսակցութեան յաջողութիւնը Ահունցիք-Գարթիէւիլէ ներս։

Մեր ընտրարշաւի կայքէջը ( www.Norair2015.ca ) կամ մեր ընտրարշաւի Դիմատետրի էջը ( www.facebook.com/Norair2015 ) յաւելեալ տեղեկութիւններ կը պարունակեն ընթերցողներէն անոնց համար, որոնք կը փափաքին աւելի մանրամասնօրէն քննել փորձառութիւնս։ Կրնան նաեւ ուղղակի կապուիլ ընտրարշաւին հետ ե-նամակ ուղարկելով Norair2015@gmail.com հասցէին։

Վ.Գ..- Ինչո՞ւ կարեւոր է ձեզի համար դրական արշաւ մը վարել, որ հիմնուած է ուղղամտութեան, յարգանքի եւ երկխօսութեան վրայ։

Ն.Ս..- Վերջին տասը տարիներուն ընթացքին, գանատական քաղաքականութիւնը տեսաւ աճ մը բացասական ընտրարշաւներու եւ անկում մը գանատացիներու հետաքրքրութեան քաղաքականութեան հանդէպ։ Քաղաքական կուսակցութեան անդամ մըն եմ եւ ձանձրացած եմ այս բոլորը տեսնեելով։ Ես երբեք չեմ սիրած բացասական քաղաքականութիւնը, որ կ՚արատաւորէ իր դէմ ներկայացող թեկնածուն. Աւելցնեմ, որ բաւական բախտաւոր եղած եմ աշխատելու թեկնածուներու հետ, որոնք երբեք չեն վարած նման քաղաքականութիւն։ Այդ բաժանում կ՚առաջացնէ եւ ոչ միացում, ինչպէս նաեւ քանդում եւ ոչ թէ կառուցում։

Երբ որոշեցի ներկայանալ ընտրութեան, որոշեցի հաւատարիմ մնալ սկզբունքներուս եւ արժէքներուս եւ դրական ընտրարշաւ մը վարել։ Երբ կը ներկայանաս պաշտօնի մը համար ընտրուելու, կը ներկայանաս քու սկզբունքներուդ եւ ծրագիրներուդ համար, եւ հարկ է, որ կանգնիս հաւատացածիդ ետին. միայն ժխտական դիրք որդեգրելը չի բաւեր։ Հետեւաբար ընտրարշաւս հիմնուած է ուղղամտութեան, գործունէութեան եւ իսկական փորձառութեան վրայ։ Ան կը կայանայ լսելու եւ ծառայելու մէջ, ինչպէս նաեւ մարդիկ համախմբելու մէջ եւ իրենց գաղափարները քան թէ պառակտում եւ բացասական կեցուածքներ առաջացնելու։

Կը փափաքիմ, որ ընտանիքս, ընկերներս, համակիրներս եւ Ահունցիք-Գարթիէւիլի բնակիչները հպարտ ըլլան մեր տարած ընտրարշաւով։


Վ.Գ..- Հորիզոն Շաբաթաթերթը յայտնաբերած է, որ ձեր նախնիներուն մէջ ուրիշ խորհրդարանի անդամ մը եղած. կարելի է՞ մանրամասնութիւններ տալ այս մասին:

Ն.Ս..- Հարիւր տարիներ առաջ, Օսմանեան խորհրդարանին մէջ կային կարգ մը հայ խորհրդարանականներ: Անոնցմէ մէկը Վարդգէս Սէրէնկիւլեանն էր Կարինէն (Էրզրում), որ իմ հօր կողմէ մեծ-հօրս հօրեղբայրն էր: 24 Ապրիլ 1915-ին, Վարդգէս ձերբակալուեցաւ Գրիգոր Զոհրապի հետ եւ կալանաւորուեցաւ: 3 ամիսներ ետք, Վարդգէս եւ Գրիգոր Զոհրապ սպաննուեցան Օսմանեան իշխանութիւններու կողմէ Տիգրանակերտի մօտ:

Վ.Գ..- Ի՞նչ է ձեր ընտրարշաւի իրավիճակը:

Ն.Ս..- Ես կ՚ուզեմ սկսիլ ըսելով որ իրապէս մեծ խմբակ մը ունիմ կամաւորներվու եւ համակիրներու: Երիտասարդ կամ ծեր, փորձառու կամ անփորձառու, մեր կամաւորներու խմբակը ցոյց կու տայ համաշխարհային կարգի նուիրուածութիւն եւ ջանք: Շատ երախտապարտ եմ այս խմբակին, որ անընդհատ կ՚աճի:

Ինչ կը վերաբերի ընտրարշաւի իրավիճակին, ինչպէս որ նախապէս մատնանշեցի, ան կը վայելէ զօրակցութիւն տարբեր ընտրաշրջաններէ: Մենք կ՚ընթանանք դէպի յաջողութիւն, սակայն մենք դեռ ընելիք ունինք եւ տակաւին պէտք ունինք մարդոց որ միանան մեր արշաւին: Որեւէ ընտրութեան նման, ոչինչ կարելի է համարել այժմէն ապահովուած: Տամ ձեզի օրինակ մը. վերջերս ընթացած ընտրութեան մը ընթացքին, ներկայացողներէն մէկը ըսած էր որ 1500 անդամներ արձանագրած է: Այդ միեւնոյն թեկնածուն կորսնցուցած է ընտրութիւնը երկրորդ թեկնածուի մը դիմաց որ 900 անդամներ միայն արձանագրած էր: Կարեւոր դաս մը կարելի է սորվիլ այս բոլորէն, եւ որեւէ պարագային ի սկզբանէ յաղթանակը ձեռք բերուած չհամարել. ահա թէ ինչու անդամագրութիւնը պէտք է շարունակել եւ առաւելագոյն թիւով անդամներ արձանագրել: Նաեւ՝ պէտք է վստահ ըլլանք որ արձանագրուած անդամները քուէարկութեան պիտի ներկայանան ընտրութեան օրը: