Flag Ceremony in Markham‏

Dear Town of Markham Resident and ANCT supporter,

On Wednesday, May 28th, 2014 the Town of Markham will be hosting a flag raising ceremony to mark the 96th anniversary of Armenia’s First Independence.

The event will be taking place at the Anthony Roman Centre at 101 Town Centre Blvd (near Warden Ave and Highway 7) at 9am.

We ask that you make an effort to attend on Wednesday morning: it is important that we show our friends at the Town of Markham how much we appreciate their support. If you are able to attend work or school a little late, please make the arrangements to do so.

Please also inform any others you think will be interested in attending this special occasion.

The Armenian National Committee of Toronto

Սիրելի հայրենակից,

Ինչպէս ամէն Մայիս 28-ի, այս տարի եւս Մարքամի Քաղաքապետարանի շէնքին առջեւ տեղի պիտի ունենայ Եռագոյն Դրօշակի արարողութիւն, Հայաստանի Անկախութեան 96-րդ տարեդարձին առիթով:

Ժամ՝ Առաւօտեան ժամը 9-11
Վայր՝ 101 Town Centre Boulevard, Markham, Ontario, Canada, L3R 9W3

Կը թելադրենք որ բոլորս խիտ շարքերով ներկայ գտնուինք:

Թորոնթոյի Հայ Դատի Յանձնախումբ