ANCA-WR HyeVotes Initiative Registers Over 25,000 Voters in the State of California

“Let us never forget that government is ourselves and not an alien power over us. The ultimate rulers of our democracy are not a President and senators and congressmen and government officials, but the voters of this country.” President Franklin Delano Roosevelt

Los Angeles, CA – In a welcome development days before California’s June 7th primary, the ANCA-Western Region HyeVotes initiative has announced that it has registered nearly 10,000 voters over the last five months. The recent success in registering voters is matched with the ANCA HyeVotes proven track record of registering approximately 25,000 voters across the State of California over the last several years. The Los Angeles Times and the Sacramento Bee both recently published articles citing the emerging growth of the Armenian American voters as a growing political force in the State of California.

Most recently, the ANCA-WR HyeVotes initiative – led by a talented team of dedicated ANCA-Western Region team members – has been active at hundreds of Armenian American gatherings – big and small – seeking to engage those who are eligible to vote, but are not registered. This effort has included outreach to thousands of households, extensive phone banking and canvassing to Armenian American homes across the State of California and the use of advanced technology to identify potential voters. On the last day of voter registration for the California Primary Elections alone, the HyeVotes team registered hundreds of new voters in less than 12 hours, with the last walk-in to the headquarters at 11:37pm.

“Before one ballot is counted on June 7th, I can say this, the ANCA-WR HyeVotes initiative has been a success,” remarked ANCA-Western Region Chair Nora Hovsepian, Esq. “By registering thousands of new voters and educating the community about the electoral process we are working to strengthen America’s democracy. Our ANCA-WR HyeVotes effort has also been effective in battling against the low voter turn out that has historically plagued local, state and federal elections across the State of California – and especially here in southern California. In the coming weeks and months, we will also be expanding our HyeVotes efforts in other states in the region to ensure that issues of importance to our communities are properly represented, ” she added.

Former U.S. President Franklin Delano Roosevelt made the following remark on July 8, 1938 in Marietta, Ohio that gets to the essence of why the ANCA-WR HyeVotes effort is so essential to building a better and stronger America. “Let us never forget that government is ourselves and not an alien power over us. The ultimate rulers of our democracy are not a President and senators and congressmen and government officials, but the voters of this country.” The ANCA HyeVotes initiative is fresh proof that America’s democracy works best when its citizens embrace their responsibility to vote.

The ANCA-WR HyeVotes initiative was launched by the Armenian National Committee of America-Western Region in 2012, as a region wide, non-partisan initiative to engage community members in the electoral process. The HyeVotes efforts in coalition with a network of non-profit organizations, student groups, and community members, are intended to register and encourage the community to vote in Elections while also serving as a source for voter information.

The fundamental goals of the ANCA-WR HyeVotes initiative are to increase the number of registered voters, to create public awareness regarding the importance of civic engagement and the electoral process and to provide voters with comprehensive nonpartisan information about the contests on their ballots. The ANCA-WR HyeVotes initiative also encourages civic engagement and volunteerism by partnering with local non-profit organizations and student groups.

The Armenian National Committee of America – Western Region is the largest and most influential Armenian-American grassroots advocacy organization in the Western United States. Working in coordination with a network of offices and supporters around the country, the ANCA-WR advances the concerns of the Armenian American community on a broad range of issues.

Հայ Դատի Յանձնախումբը 25,000ով Կ՛ուռճացնէ Հայ Քուէարկողներու Շարքերը

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը անցեալ հինգ ամիսներուն ընթացքին իր կամաւորներու նուիրեալ աշխատանքներուն շնորհիւ 10,000 քալիֆորնիահայեր աւելցուց հայ քուէարկողներու բանակին, այսպիսով՝ վերջին քանի մը տարիներուն քուէարկելու համար նահանգի տարածքին նոր արձանագրուած հայերուն թիւը 25,000ի բարձրացնելով:

Հայ քուէարկողներու թիւին այս զգալի աճը աննկատ չէ անցած «Լոս Անճելըս Թայմզ»ի ու «Ֆրեզնօ Պի»ի նման մեծ թերթերու ուշադրութենէն:

Հայ Դատի այս կարեւոր իրագործումը կը պարտինք «ՀայՎոթս» նախաձեռնութեան մասնակից կամաւոր աշխատողներուն, որոնք անցեալ ամիսներուն հայկական համայնքային հարիւրաւոր ձեռնարկներու ընթացքին սեղաններ զետեղելով սրահներոն առջեւ, հազարաւոր բնակարաններ այցելելով եւ հեռաձայնային հաղորդակցութիւններով օգնեցին քուէարկելու իրաւունք ունեցող սակայն չարձանագրուած քաղաքացիներուն, որ իրենց ընտրելու իրաւունքը կենսագործելու կարելիութիւնը ունենան:

«Նախքան Յունիս 7ի քուէները հաշուելը, ես կրնամ հաստատել, որ «ՀայՎոթս» քուէարշաւի նախաձեռնութիւնը յաջողութիւն արձանագրած է», յայտարարեց Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի ատենապետ իրաւաբան Նորա Յովսէփեան:

«Հազարաւոր նոր քուէարկողներ արձանագրելով եւ համայնքը իրազեկելով ընտրական գործընթացին մասին՝ մենք այս երկրին մէջ ժողովրդավարութեան հիմերը կ՛ամրացնենք», աւելցուց Յովսէփեան:

Յանձնախումբը ծրագրած է այս արշաւը շարունակել յառաջիկայ ամիսներուն, իր կամաւորները գործի լծելով նաեւ Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու այլ նահանգներու մէջ: Հայ քուէարկողներու թիւի այս զգալի աճը աննկատ չէ անցած «Լոս Անճելըս Թայմզ»ի ու «Ֆրեզնօ Պի»ի նման մեծ թերթերու ուշադրութենէն:

Հայ Դատը այս կարեւոր իրագործումը կը պարտինք «ՀայՎոթ» նախաձեռնութեան մասնակից կամաւոր աշխատոչներուն, որոնք անցեալ ամիսներուն հայկական համայնքային հարիւրաւոր ձեռնարկներուն ընթացքին, սեղաններ դնելով սրահներոն առջեւ, հազարաւոր բնակարաններ այցելելով, հեռաձայնային հաղորդակցութիւններով քուէարկելու իրաւունք ունեցող սակայն չարձանագրուած քաղաքացինրուն օգնեցին, որպէսզի իրենց ընտրելու իրաւունքը կենսագործելու կարելիութիւնը ունենան:

«Նախքան Յունիս 7ի քուէները հաշուելը, ես կրնամ հաստատել, որ «ՀայՎոթ» քուէարշաւ նախաձեռնութիւնը յաջոչութիւն արձանագրած է», յայտարարեց Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբի ատենապետ՝ իրաւաբան Նորա Յովսէփեան:

«Հազարաւոր նոր քուէարկողներ արձանագրելով եւ համայնքը իրազեկելով էնտրական գործընթացի մասին, մենք այս երկրի մէջ ժողովրդավարութեան հիմերը կ՝ամրացնենք», աւելցուց Յովսէփեան:

Յանձնախումբը ծրագրած է այս արշաւը շարունակել յառաջիկայ ամիսներուն, իր կամաւորները գործի լծելով նաեւ Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու այլ նահանգներու մէջ: