ANCA-WR Announces Collaboration with Near East Foundation

GLENDALE—The Armenian National Committee of America-Western Region and the Near East Foundation, the descendent of Near East Relief, announced that they will collaborate closely on a broad range of activities to mark the centennial of US efforts to aid over one million Genocide survivors in the immediate aftermath of the Armenian Genocide.

ANCA-WR Board representatives and members of “America We Thank You: An Armenian Tribute to Near East Relief” recently met with Shant Mardirossian, the chairman of the Near East Foundation, to discuss mutual efforts and identify areas where both organizations can collaborate.

Mardirossian commended the ANCA-WR for kicking off the “America We Thank You” initiative and for emphasizing the critical role Near East Relief played in the lives of countless survivors, refugees and orphans of the Armenian Genocide.

Mardirossian also noted that “While the collaboration will focus on the 15 formative years of Near East Relief (1915-1930), which provided relief to Armenian Genocide survivors, the efforts had a far-reaching impact by serving as a model for philanthropy around the world. Its successor organization, the Near East Foundation, continues to provide development and relief support to vulnerable people in need in Armenia as well as the Middle East and North Africa.” Mardirossian went on to further say “We are pleased to be working with the ANCA-WR to make sure that this important chapter in American history is proudly remembered and that we continue to honor its legacy through the work we do today.”

The Near East Foundation will commemorate the centennial of the organization next year while collaborating on various events and activities with ANCA-WR’s “America We Thank You” initiative – as well as with Armenian partner organizations on the East Coast – to pay tribute to Near East Relief.

“We would like to thank Mr. Mardirossian and Near East Foundation for an enlightening meeting about the scope of their activities for the centennial,” said Nora Hovsepian, Esq., chairwoman of the Armenian National Committee of America-Western Region. “We are looking forward to our collaborative efforts to ensure that this massive effort to assist refugees and orphans receives a tribute worthy of its magnitude.”

“While this is just the beginning of our journey at ‘America We Thank You,’ our meeting with Mr. Mardirossian brought to light some critical elements of the monumental role Near East Relief played in galvanizing the American people specifically to aid in the plight of Armenians,” said Vanna Kitsinian, Esq., co-chairwoman of the “America We Thank You” initiative.

“We are looking forward to working with the Near East Foundation. The key to the success of this collaboration will be how well we can share resources and engage the Armenian and non-Armenian communities for this fitting tribute,” added Hermineh Pakhanians, co-chairwoman of “America We Thank You.”

Mardirossian was accompanied by Dr. Charlie Benjamin, President of the Near East Foundation and Stacia Van Dyne, Director of External Affairs each of whom briefed the ANCA-WR representatives on specific initiatives being undertaken currently or planned for the future by Near East Foundation.

The ANCA-WR launched the campaign in March, timed for the centennial of the Armenian Genocide, to honor Near East Relief, an organization that mobilized Americans and rescued more than 132,000 orphans and nearly 1 million survivors of the Genocide.

The campaign, called “America We Thank You: An Armenian Tribute to Near East Relief,” is a movement to recognize the outpouring of generosity by the American people in the immediate aftermath of the Armenian Genocide (1915-1930) and to highlight the efforts of Near East Relief in reining more than $117 million (over $2 billion in present day value) to feed, clothe, house, train, educate and provide medical care to hundreds of thousands of survivors of the Genocide.

ANCA-WR officials said that the campaign is committed to promoting the role Near East Relief played in providing assistance to those less fortunate and for its groundbreaking ability to bring the American people together under one cause—the aid to refugees of the Armenian Genocide for an unprecedented period of 15 years from 1915 to 1930.

In April, the California State Assembly unanimously approved AJR 41, a resolution honoring and commemorating the extraordinary service of Near East Relief and the American people for salvaging the Armenian and Assyrian people from annihilation. A similar measure unanimously passed the California State Senate on June 5.

Through various events and programs, such as the ones in Sacramento and Los Angeles, “America We Thank You: An Armenian Tribute to Near East Relief,” will mark the centennial of the Near East Relief efforts and express its gratitude to the American people for establishing and continuing the tradition of being the most generous nation. Countless Armenian-Americans are direct descendants of those rescued by Near East Relief.

Photo: ANCA-WR board and ‘America We Thank You’ committe members with Near East Foundation’s Shant Mardirossian (center, seated)

Հայ Դատի Ու Մերձաւոր Արեւելքի Հիմնարկին Միջեւ Գործակցութիւն

ԿԼԵՆՏԷՅԼ.- Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբն ու Մերձաւոր Արեւելքի նպաստամատոյց կազմակերպութեան ժառանգորդը հանդիսացող Մերձաւոր Արեւելքի հիմնարկը, որոշած է սերտօրէն գործակցիլ Հայկական Ցեղասպանութենէն վերապրողներուն տրամադրուած ամերիկեան օժանդակութիւններուն շնորհակալութիւն յայտնելու նպատակով՝ Հայ Դատի յանձնախումբին նախաձեռնած «Շնորհակալութիւն Ամերիկա» արշաւին ընթացքին:
Այս նպատակով, Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի ու անոր «Շնորհակալութիւն Ամերիկա» արշաւի յանձնախումբի անդամները վերջերս հանդիպում մը ունեցած են Մերձաւոր Արեւելքի հիմնարկի ատենապետ Շանթ Մարտիրոսեանի հետ եւ քննարկուած են գործակցութեան կարելիութիւնները:
Շանթ Մարտիրոսեան շնորհակալութիւն յայտնած է Հայկական Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի սեմին՝ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբին նախաձեռնած «Շնորհակալութիւն Ամերիկա» արշաւին համար, որ լուսարձակի տակ պիտի առնէ հայութեան վերապրումին մէջ կենսական նշանակութիւն ունեցած Մերձաւոր Արեւելքի նպաստամատոյցի բազմերես դերակատարութիւնը:
Մարտիրոսեան աւելցուցած է, թէ գործակցութիւնը պիտի կեդրոնանայ յատկապէս 1915-1930 տարիներուն Մերձաւոր Արեւելքի նպաստամատոյցին ցուցաբերած օժանդակութիւններուն վրայ, եւ շեշտած է, թէ այդ թուականէն ետք հիմնարկը շարունակած է ու կը շարունակէ իր մարդասիրական աշխատանքները Հայաստանի, Միջին Արեւելքի ու Հիւսիսային Ափրիկէի մէջ: Ան յայտնած է նաեւ, որ 2015ին, Մերձաւոր Արեւելքի նպաստամատոյցի հարիւրամեակը պիտի նշուի Մերձաւոր Արեւելքի հիմնարկին կողմէ, Միացեալ Նահանգներու տարածքին:
Իր կարգին, Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի ատենապետուհի, իրաւաբան Նորա Յովսէփեան շնորհակալութիւն յայտնած է Մարտիրոսեանին, Մերձաւոր Արեւելքի հիմնարկի գործունէութեան ու անոր հարիւրամեակի տօնակատարութեանց մասին տեղեկութիւններ փոխանցելուն համար՝ յոյս յայտնելով, որ վերոյիշեալ գործակցութեան շնորհիւ կարելի պիտի ըլլայ արժանի կերպով մեծարել Մերձաւոր Արեւելքի նպաստամատոյցին կողմէ հայութեան մատուցուած հսկայական նպաստը:
«Շնորհակալութիւն Ամերիկա» արշաւի յանձնախումբի համաատենապետուհի Վանա Կիցինեան կ՛ըսէ, թէ հանդիպումը լաւ առիթ մը եղած է մօտէն ծանօթանալու համար Մերձաւոր Արեւելքի նպաստամատոյցին լայնածաւալ գործունութեան, իսկ համաատենապետուհի Ներմին Փախանեանս կ՛աւելցնէ, թէ այս համագործակցութեան շնորհիւ կարելի պիտի ըլլայ երախտագիտական արշաւը հասցնել Միացեալ Նահանգներու հայ եւ ոչ հայ հատուածներուն:
Մարտիրոսեանի կողքին հանդիպումին մասնակցած են Մերձաւոր Արեւելքի հիմնարկի նախագահ դոկտ. Չարլի Պենճըմըն եւ արտաքին յարաբերութեանց պատասխանատու Սթէյսի Վեն Տայն:
«Շնորհակալութիւն Ամերիկա. Մերձաւոր Արեւելքի նպաստամատոյց միութեան մեծարում» խորագիրով նշեալ արշաւը նպատակ ունի լուսարձակի տակ առնել 1915-1923 տարիներու Ցեղասպանութեան օրերուն եւ անկէ ետք մատուցուած նպաստները, որոնց շնորհիւ կարելի եղաւ սահմանափակել Ցեղասպանութեան զոհերուն թիւը: Նշենք, որ Ցեղասպանութեան օրերուն, երբ արհաւիրքի լուրերը սկսած էին աստիճանաբար ամերիկեան ափեր հասնելու, Միացեալ Նահանգներու նախագահ Ուուտրօ Ուիլսըն կոչ ըրած էր Քոնկրեսին, որ թրքական ջարդերուն զոհ գացող հայութեան անմիջապէս օժանդակութիւն հասցնելու միջոցներ գտնէ: Այս դիմումէն ծնունդ առած մարդասիրական ջանքերը աւելի ուշ մկրտուեցան «Մերձաւոր Արեւելքի նպաստամատոյց» անունով՝ քաջալերելով ամերիկացիները, որ օժանդակութեան ձեռք երկարեն հայութեան: Արշաւին շնորհիւ, Լիբանանի, Սուրիոյ, Իրաքի եւ այլ երկիրներու մէջ բացուած որբանոցներու ցանցով մը կարելի եղաւ փրկել Ցեղասպանութեան ականատես հարիւր հազարաւոր որբեր, մինչ մօտաւորապէս մէկ միլիոն ուրիշներ այլ տեսակի օժանդակութիւններ ստացան:
Քալիֆորնիոյ նահանգային խորհրդարանը եւ Ծերակոյտը, յաջորդաբար՝ Ապրիլին եւ Յունիսին, միաձայնութեամբ վաւերացուցին Մերձաւոր Արեւելքի նպաստամատոյցին եւ Միացեալ Նահանգներու ժողովուրդին կողմէ հայութեան մատուցուած կենսական օժանդակութիւնները մեծարող եւ դրուատող բանաձեւը (թիւ 41):