ANCA Withholds 2016 Presidential Endorsement

WASHINGTON , DC – The Armenian National Committee of America (ANCA) today issued the following statement regarding the 2016 U.S. Presidential elections.

“Every four years, as part of a comprehensive election strategy that includes Congressional report cards, candidate questionnaires, selected endorsements, voter registration and get-out-the-vote efforts, the Armenian National Committee of America (ANCA) carefully studies the past records and current campaign positions of the Presidential candidates regarding issues of special concern to the Armenian American community. “

“Following consultations with both leading campaigns regarding their respective policy priorities on Armenian American issues, and after reviewing the major party candidates’ track records and positions, the ANCA has concluded that neither the Hillary Clinton-Tim Kaine nor the Donald Trump-Mike Pence ticket earned the organization’s endorsement.”

“Detailed information on the records of the Republican and Democratic Presidential and Vice-Presidential candidates can be found on the ANCA website:
https://anca.org/anca-presidential-candidate-overview-2016/

“The ANCA encourages Armenian American voters to vote and actively engage in all other aspects of the electoral process, most prominently by actively supporting our endorsed candidates at the federal, state, and local levels. For more information on the ANCA’s 2016 Congressional Endorsements and Grades – please visit:
https://anca.org/press-release/anca-announces-2016-congressional-grades-endorsements/

Հայ Դատը Կ՛որոշէ Չզօրակցիլ Նախագահութեան Թեկնածուներէն Ոեւէ Մէկուն

ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 26 թուակիր հաղորդագրութեամբ մը տեղեկացուց, թէ որոշած է չզօրակցիլ այս տարուան Միացեալ Նահանգներու նախագահական ընտրութիւններուն իրենց թեկնածութիւնը դրած գլխաւոր երկու կուսակցութեանց թեկնածուներէն ոեւէ մէկուն, մանրակրկիտ կերպով զննելէ ետք անոնց գործունէութիւնն ու հայութեան նկատմամբ որդեգրած դիրքերը։

Հայութեան նկատմամբ թեկնածուներու դիրքերուն մասին մանրամասն տեղեկութիւններ կան Հայ Դատի՝ https://anca.org/anca-presidential-candidate-overview-2016 կայքէջին վրայ։

Միաժամանակ, Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կոչ կ՛ընէ ամերիկահայութեան, որ աշխուժօրէն մասնակցի քոնկրեսական եւ տեղական ընտրութիւններուն, որոնց գծով Հայ Դատի դիրքորոշումը արդէն իսկ փոխանցուած է։ Հայ Դատի զօրակցութեանց ամբողջական ցանկին համար, այցելել anca.org/press-release/anca-announces-2016-congressional-grades-endorsements կայքէջը։