ANCA Launches Raphael Lemkin Policy Series on Genocide

— Dr. Henry Theriault to Inaugurate Capitol Hill Conversation on Genocide Prevention and Punishment

WASHINGTON, DC –The President of the International Association of Genocide Scholars, Dr. Henry Theriault, will headline the inaugural February 27th lecture of the Raphael Lemkin Policy Series, an ongoing Capitol Hill conversation about legal and political challenges and opportunities related to the prevention and punishment of the crime of genocide.


Dr. Theriault, who serves as Vice President for Academic Affairs at Worcester State University, will speak at 12:00 noon on Wednesday, February 27th, in Room 2456 of the Rayburn House Office Building. Lunch will be provided.

The Lemkin series is made possible by the ANCA Endowment Fund and the generosity of the Aramian Family –  led by sisters Sue, the late Margo, and the late Martha – long-time benefactors of educational and charitable projects in the Armenian homeland and the diaspora. The lecture will be hosted by Congressional Armenian Caucus Vice-Chair Adam Schiff (D-CA), a principled and powerful Congressional advocate for a truthful and just U.S. policy on the Armenian Genocide.

“We look forward to Dr. Theriault’s inaugural lecture and to an ongoing, justice-oriented exploration by Congressional and foreign policy community stakeholders of a core challenge of our time – the punishment and prevention of genocide, two core principles at the heart of the Rafael Lemkin’s life work, the UN Genocide Convention,” said ANCA Chairman Raffi Hamparian. “This is a particularly timely program – coming so soon after the enactment of the Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act, and amid renewed atrocities against vulnerable populations around the world.”

The series is named after Raphael Lemkin, the lawyer who first coined the term “genocide” after learning about the Armenian Genocide. He led the global movement to adopt the “UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”, which was adopted by the United Nations in December 1948. A landmark of international law, the Convention defines genocide as an international crime.

Henry Theriault is President of the International Association of Genocide Scholars (IAGS) and Associate Vice President for Academic Affairs at Worcester State University, after 19 years in its Philosophy Department. Theriault’s research focuses on reparations, victim-perpetrator relations, denial, atrocity prevention, and mass violence against women and girls.  He has lectured around the world and published numerous journal articles and book chapters, edited two books, and co-authored – with Samuel Totten – The UN Genocide Convention: A Primer (forthcoming, University of Toronto Press), which features a chapter on Raphael Lemkin.  He is a founding co-editor of the journal Genocide Studies International, and from 2007 to 2012 he was co-editor of the journal Genocide Studies and Prevention.  Since 2007, he has chaired the Armenian Genocide Reparations Study Group and is co-author of its 2015 report, Resolution with Justice.  For more details, see Professor Theriault’s auto-biographical reflection in Totten’s Advancing Genocide Studies:  Personal Accounts and Insights from Scholars in the Field (2015).

Հայ Դատը Կը Նախաձեռնէ Ռաֆայէլ Լեմքինի Անուան Քննարկումներու

ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ նախաձեռնած է ցեղասպանութեան կանխարգիլման եւ ցեղասպանութիւններու պատասխանատուները պատժելու կարելիութիւններուն նուիրուած քննարկումներու շարքի մը, որ պիտի կրէ «ցեղասպանութիւն» բառը յօրինած Ռաֆայէլ Լեմքինի անունը։

Շարքին առաջին դասախօսութիւնը տեղի պիտի ունենայ 27 Փետրուարին, կ.ե. ժամը 12էն սկսեալ, Քոնկրեսի «Ռէյպըրն» շէնքի թիւ 2456 սենեակին մէջ։ Անդրանիկ ներկայացումը պիտի կատարէ Ցեղասպանագէտներու միջազգային միութեան նախագահ դոկտ. Հենրի Թերիոթ։

Քննարկումներուն այս շարքը կարելի դարձած է Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի հիմնադրամին եւ Սու Արամեանի ու անոր հանգուցեալ քոյրերուն՝ Մարթայի եւ Մարկոյի յիշատակին կատարուած նիւթական աջակցութեամբ։

Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի ատենապետ Ռաֆֆի Համբարեան կը յայտնէ, թէ առաջին քննարկումին ընթացքին շեշտը պիտի դրուի յատկապէս Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսին մէջ եւ երկրին արտաքին քաղաքականութեան մարզին մէջ ցեղասպանութեան կանխարգիլման եւ ցեղասպանութիւններու պատասխանատուները պատժելու կարելիութիւններուն վրայ։

asbarez.com