ANCA Goal of Securing $100 Million MCC STEM Education Grant for Armenia Receives Support from Chairman Royce and Rep. Schiff

— Speaking at ANCA Western Region Grassroots Conference, Legislators Cite Transformative Potential of New Millennium Challenge Compact

PASADENA, CA – House Foreign Affairs Committee Chairman Ed Royce (R-CA) and House Intelligence Committee Ranking Democrat Adam Schiff (D-CA) are backing an Armenian National Committee of America (ANCA) initiative to establish a new U.S. Millennium Challenge Corporation (MCC) grant that could turn Armenia into the “Silicon Valley” of the region. Their support for this bilateral accord was shared at the ANCA Western Region Grassroots Conference panel, titled “Politics in Action: Congress on our Side,” moderated by Politico Senior Politics Editor Charlie Mahtesian.

“We welcome the leadership of Chairman Royce and Representative Schiff in helping to realize the transformative potential of a $100 million MCC Science, Technology, Engineering, and Mathematics grant for Armenia,” said ANCA Chairman Raffi Hamparian. “Securing this major investment in Armenia’s educational system represents a core ANCA advocacy priority, a key element of our 360-degree advocacy program to strengthen Armenia economically, grow U.S.-Armenia relations, defend Artsakh’s security, and end U.S. complicity in Ankara’s obstruction of justice for the Armenian Genocide.”

As part of extensive and in-depth remarks that ranged across a number of policy areas, Chairman Royce noted that “using the Millennium Challenge Corporation to address some of the capacity issues in Armenia with respect to trade and investment could go a very long way.” He praised the “pool of people in Armenia who – frankly – have just such unlimited capacity with respect to technological advancement.”

Rep. Schiff explained that “Armenia for some time has been on the cusp [of eligibility for a MCC grant],” citing the previous grant of over $200 million received in 2006 for rural development. “This [new MCC grant] would be focused on STEM [Science, Technology, Engineering and Math] education – and I think it is a fantastic concept for a STEM project in Armenia – that can really develop those technological gifts and talents of the Armenian people – and, can overcome the economic barriers by its neighbors,” stated Rep. Schiff, who went on to stress, “why can’t Armenia become like Silicon Valley?”.

Rep. Schiff also discussed that an MCC grant could also go a long way in increasing investor confidence in Armenia. “Many of you who travel frequently to Armenia and to the region – others of you who have invested in Armenia – understand that the potential for economic development would be that much further along if we can make additional progress in terms of protecting peoples’ investments there. The MCC process really works at both levels, because it helps the country adopt greater accountability and transparency and make important legal reforms – on the one hand – to encourage investment. And on the other hand – if we are successful with this [MCC STEM] program – we will give young people the skills there [Armenia] to compete economically, to bring commerce there. It will be a win-win situation. And that is exactly what we look for in a Millennium Challenge program.”

Excerpts of the video of Chairman Royce and Rep. Schiff’s remarks, first broadcast live on Facebook by Asbarez News:

Parallel to discussions with Congress and the Administration, the ANCA has held talks with U.S. universities and interested in partnering on an MCC Armenia compact. The MCC is an independent U.S. foreign aid agency, established by Congress in 2004 and charged with leading the fight against global poverty. Country-specific programs are selected by the MCC board through a competitive selection process, based on its review of a broad range of merit-based governance criteria. Since its launch, MCC provided over $10 billion in grants, including a grant in 2006 to Armenia for rural roads and irrigation.

Last year ANCA Chairman Raffi Hamparian praised past MCC support for Armenia in an op/ed, noting: “As much as the first MCC grant accomplished, there is much more to be done. A second compact holds the potential to deliver a new round of transformative change to Armenia, at a truly pivotal moment in Armenia’s development. Such a future compact could, for example, provide hundreds of millions of dollars to empower Armenia’s public school students with the advanced STEM education required in the rapidly evolving 21st Century workforce. Such a grant would add new energy to Armenia’s growing IT sector, promoting the development of an advanced and sustainable Armenian economy fully integrated into the international financial system.”

Photo: House Foreign Affairs Committee Chairman Ed Royce (R-CA) and House Intelligence Committee Ranking Member Adam Schiff (D-CA) headline the ANCA Grassroots Conference Panel “Politics in Action: Congress on Your Side”, moderated by Politico Senior Politics Editor Charlie Mahtesian.

Ռոյս Եւ Շիֆ Կը Զօրակցին Հայաստանի Մէջ Գիտական Նիւթերու Ուսուցման Համար 100 Միլիոն Տոլար Ապահովելու Ջանքերուն

(ԱՍՊԱՐԷԶ) ՓԱՍԱՏԻՆԱ.- Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբին կազմակերպած եւ Շաբաթ, Հոկտեմբեր 7ին կայացած խորհրդաժողովին ընթացքին, Ներկայացուցիչներու տան Արտաքին յարաբերութեանց յանձնախումբի ատենապետ Էտ Ռոյս եւ Հետախուզական հարցերու յանձնախումբի բարձրաստիճան անդամ Էտըմ Շիֆ յայտարարած են, թէ նեցուկ կը կանգնին Հայաստանի մէջ գիտութեան, արհեստագիտութեան, ճարտարագիտութեան եւ ուսողութեան (STEM) դասաւանդման համար «Հազարամեակի մարտահրաւէրներ» հիմնարկէն յաւելեա՛լ աջակցութիւն ապահովելու ջանքերուն՝ Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբին նախաձեռնութեան:

Քոնկրեսականները այս հաստատումը կատարած են «Փոլիթիքօ»ի քաղաքական խմբագիր Չարլի Մահտեսեանի համադրութեամբ տեղի ունեցած քննարկումին ընթացքին։

Ռոյս յայտնած է, թէ «Հազարամեակի մարտահրաւէրներ» հիմնարկին ներդրումը կրնայ մեծապէս նպաստել Հայաստանի հետ առեւտուրի զարգացման ջանքերուն՝ լուսարձակի տակ առնելով այն իրողութիւնը, որ նշեալ մարզերուն մէջ Հայաստան մե՛ծ կարողականութիւն ունի։

Իր կարգին, Շիֆ յայտնած է, որ «Հազարամեակի մարտահրաւէրներ»ին կողմէ նախապէս Հայաստանին տրամադրուած օժանդակութիւնը յատկանշական կերպով նուազեցուցած էր գիւղական շրջաններուն մէջ չքաւորութեան մակարդակը՝ աւելցնելով, որ կրթական մարզէն ներս նման նոր յատկացում մը կատարելու գաղափարին ինք մեծապէս կը զօրակցի: «Հայաստան ինչո՞ւ չի կրնար Սիլիքոնեան հովիտին նմանիլ», հարց տուած է ան։

Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի ատենապետ Ռաֆֆի Համբարեան, իր կարգին ողջունած է Ռոյսի եւ Շիֆի ցուցաբերած խանդավառ աջակցութիւնը՝ շեշտելով, որ առնուազն 100 միլիոն տոլարի ներդրում մը յատկանշական պիտի ըլլայ երկրին մէջ չքաւորութեան նուազեցման եւ տնտեսական նոր կարելիութիւններ ստեղծելու համար, միաժամանակ սերտացնելով Ամերիկա-Հայաստան տնտեսական յարաբերութիւնները:

«Հազարամեակի մարտահրաւէրներ» հիմնարկը Միացեալ Նահանգներու օրէնսդիր մարմիններուն կողմէ 2004ին հաստատուած ու անկախաբար գործող մարմին մըն է, որուն նպատակն է համակարգել երկրին տրամադրելիք արտաքին օժանդակութիւնները: Անիկա ցարդ աւելի քան 10 միլիառ տոլարի օժանդակութիւններ տրամադրած է՝ ի միջի այլոց նաեւ Հայաստանին, որ 2006ին ստացած էր գիւղական շրջաններու զարգացման ծրագիրներ իրականացնելու նպատակով 200 միլիոն տոլարի յատկացում մը:

Այս աջակցութիւնը ապահովելու նպատակով, Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը մօտէն կը գործակցի ամերիկեան վարչակազմի անդամներուն եւ քոնկրեսականներուն հետ, ինչպէս նաեւ խորհրդակցութիւններ կ՛ունենայ ամերիկեան համալսարաններու հետ, որոնք կրնան դեր ունենալ ծրագիրի իրականացման մէջ։

Նշենք, որ գիտութեան, արհեստագիտութեան, ճարտարագիտութեան եւ ուսողութեան դասաւանդման ծրագիրներուն համար, նախապէս Վրաստանին յատկացուած էր 140 միլիոն տոլար օժանդակութիւն մը, որուն արձանագրած յաջողութիւնները կրնան օրինակ հանդիսանալ նման ծրագիր մը Հայաստանի մէջ եւս իրականացնելու շուրջ Հայ Դատի ջանքերուն, յատկապէս՝ որովհետեւ Հայաստանի մէջ արդի արհեստագիտութեան մարզը զարգացման մեծ կարելիութիւններ ունի:

Քոնկրեսականներ Ռոյսի եւ Շիֆի ելոյթներէն հատուածներ դիտելու համար, այցելել https://youtu.be/eFShJtcBBko կայքէջը։