ANCA-Endorsed Candidates Capture Burbank School Board Seats

BURBANK—The primary elections in Burbank Tuesday yielded two winners in the highly contested school board race, with two of the four Armenian National Committee of America-Burbank chapter endorsed candidates capturing seats on the city’s school board.

Based on preliminary results posted on the Burbank City website, Roberta Reynolds, who was endorsed by the ANCA-Burbank received 5,327 votes (52.73 percent) winning her third term on the school board. Steve Ferguson, who was also endorsed by the Burbank ANCA, won a seat on the school board with 5,068 votes (50.16 percent).

Coming in third place was another ANCA-endorsed candidate, Dr. Armond Aghakhanian, who received 3,678 votes (36.41 percent) forcing a run-off with Gregory Sousa who received 3,028 votes (29.97 percent). The remaining candidates were eliminated

No candidate in the Burbank City Council race received the 50 percent of votes required to secure a seat, leaving ANCA-endorsed candidate and incumbent Emily Gabel-Luddy (4,142 votes and 41 percent) will face off against Will Rogers (3,533 votes, 34.97 percent), Christopher Rizzotti (2,356votes and 23.3%) and Juan Guillen (2,303votes and 22.80%) in the April 14 run-off elections.

Municipal elections in Burbank are conducted exclusively through the mail. Residents will receive new ballots ahead of the April 14 elections.


Burbank Election Nail-Biter, ANCA Candidates Do Well

(March 4) BURBANK, Calif.—With only 16 votes more than the minimum necessary to get elected, Steve Ferguson, one of the Armenian National Committee of America–Burbank’s endorsed candidates, spent three tense days waiting for outcome of the roughly 180 ballots requiring the County of Los Angeles Registrar of Voters to determine their validity. Ultimately, he (5107 votes) and Roberta Reynolds (5362 votes), another Burbank ANCA endorsee, won school board seats outright in the February 24 Primary Election.

Emily Gabel-Luddy (for city council, 4170 votes) and Armond Aghakhanian (for School Board, 3710 votes), also Burbank ANCA endorsees, advanced to the April 14 General Election. Unfortunately, Vahe Hovanessian, another of ANCA–Burbank’s candidates, was unable to secure enough votes to participate in the General election, despite garnering much support in the community.

“As a new member going through my first election cycle with ANCA–Burbank, I’m excited that our endorsees did so well. I am also impressed by the extensive deliberations we went through during our endorsement process,” said activist Apo Atteukenian.

With no one securing a city council seat, four candidates have advanced to the general election with Gabel-Luddy leading the pack. Similarly, Aghakhanian leads in the two-person race for the one school board seat that remains to be filled.

“With 10190 people voting, of which over 1,100 were Armenians, the Armenian community can be proud of having a higher rate of participation than the overall population of Burbank,” said Armen Hagobian, another recent addition to the Burbank ANCA. “Our community can play an important, if not decisive, role in these elections. The more Armenians that turn out to vote, the more our community is recognized as an active and vocal segment of Burbank,” he continued.

The ballots for the April 14 all-mail general election should arrive in voters’ mailboxes around the third weekend in March. Voting quickly is important. If voters have questions, the Burbank ANCA can be contacted at media@ancaburbank.org or by calling the Burbank ANCA office at 818/562-1918. For those who are not registered to vote, the deadline for the April 14 election is March31. For assistance, contact the Burbank ANCA or go to www.hyevotes.org/.

The Armenian National Committee of America–Burbank advances the social, economic, cultural, and political rights of the area’s Armenian community and promotes its increased civic participation at the grassroots and public policy levels.


Հայ Դատի Նեցուկը Ապահոված Պըրպենքի Թեկնածուները Լաւ Արդիւնքներ Ապահոված Են

ՊԸՐՊԵՆՔ.- Ըստ Փետրուար 24ին կայացած ընտրութիւններու ամբողջական տուեալներուն՝ Պըրպենքի Հայ Դատի յանձնախումբի զօրակցութիւնը ապահոված Սթիւ Ֆըրկըսըն եւ Ռապըրթա Ռէյնըլտզ, յաջորդաբար 5107 եւ 5362 քուէներ ստանալով՝ ընտրուած են Պըրպենքի Կրթական խորհուրդի անդամ:
Միւս կողմէ, Պըրպենքի Հայ Դատի յանձնախումբի զօրակցութիւնը վայելող Էմըլի Կէյպըլ Լատի (քաղաքապետական խորհուրդի ընտրութիւններ, 4170 քուէ) եւ Արմոնտ Աղախանեան (Կրթական խորհուրդի ընտրութիւններ, 3710 քուէ) հասած են կրկնակի ընտրութիւններուն, որոնք պիտի կայանան Ապրիլ 14ին։
Սակայն, Պըրպենքի Հայ Դատի յանձնախումբի զօրակցութիւնը վայելող Վահէ Յովհաննէսեան բաւարար քուէ չէ ապահոված մասնակցելու համար կրկնակի ընտրութիւններուն։
Պըրպենքի քաղաքապետական խորհուրդի ընտրութիւններուն, ոչ մէկ թեկնածու կրցած էր առաջին հանգրուանէն իսկ ընտրուիլ, որուն համար ալ հարկաւոր էր ապահովել քուէներուն առնուազն 50 տոկոսը:
Յատկանշական է, որ 10190 քուէարկողներէն աւելի քան 1100ը հայ եղած է։
Յիշեցնենք, որ քաղաքը որդեգրած է միայն նամակատան միջոցաւ քուէարկութեան դրութիւնը. քաղաքի բնակիչները, Ապրիլ 14ին կայանալիք կրկնակի ընտրութիւններուն համար, նոր քուէաթղթիկներ պիտի ստանան ընտրութեանց նախօրեակին:
Յաւելեալ տեղեկութեանց համար, կապուիլ Պըրպենքի Հայ Դատի յանձնախումբին՝ info@ancaburbank.org հասցէով կամ (818) 562-1918 թիւով:
Անոնք, որոնք չեն արձանագրուած, կրնան մինչեւ Մարտ 31 արձանագրուիլ, ընտրութեանց մասնակցելու համար։ Այդ մասին տեղեկութեանց համար, կապուիլ Պըրպենքի Հայ Դատի յանձնախումբին հետ, կամ այցելել www.hyevotes.org կայքը։