ANC Canada: Fundraising Event Celebrating 50 Years of Service and Activism

Join us as we celebrate the 50th anniversary of Armenian National Committee of Canada with a Fundraising Cocktail Reception. As an esteemed guest, you will have the opportunity to meet in an intimate setting prominent members of the ANC International, USA

and Canada offices, as well as be acquainted with their activities.

September 18 (Montreal & Laval) at the ACC Montreal-Մոնթրէալի Հայ Կեդրոն

October 1 (St-Catharines & Hamilton) at the Armenian Community Center St.Catharines

October 2 (Cambridge) at the Գէմպրիճի ՀԱՅ Կեդրոն – Armenian Community Centre of Cambridge

October 21 (Toronto) at the Armenian Community Centre of Toronto – Թորոնթոյի Հայ Կեդրոն

November 5 (Vancouver) at the Armenian Community Centre Of Vancouver

Contact us for more information and reservations
(514) 334-1299
(613) 235-2622
communications@anccanada.org

The Armenian National Committee of Canada (ANCC), founded in 1965, is the largest and most influential Armenian-Canadian grassroots human rights organization. Working in coordination with a network of chapters, supporters throughout Canada, and affiliated organizations around the world, the ANCC actively advances the concerns of the Armenian-Canadian community on a broad range of issues.

The ANCC seeks to:

Foster public awareness about issues affecting the Armenian community in Canada and abroad;
Represent the collective Armenian-Canadian viewpoint on matters of public interest;
Act as an advocacy group on matters of interest to the Armenian-Canadian community;
Support and promote human rights issues in Canada;
Serve as a liaison between the community and their elected officials, non-governmental agencies, and others.

The roots of the Armenian Cause and the pursuit of Armenian rights in Canada go back to 1902 with the foundation of the Brantford ARF Committee. The same endeavours continued to be carried out by “Armenian National Committee of America” (ANCA) (established in 1918 but started operating under the name ANCA in 1944), to give a voice to Armenians throughout North America. The Armenian National Committee of Canada (ANCC) announced its establishment as a counterpart to the ANCA in 1965

#WeAreANCC #AdvocatingForJustice #50YearsStrong

Գանատայի Հայ Դատի Յանձնախումբի գործունէութեան ի նպաստ Հանգանակային ընդունելութիւն

ՀՅԴ Գանատայի Կեդրոնական կոմիտէի նախաձեռնութեամբ, Գանատայի Հայ Դատի Յանձնախումբի գործունէութեան ի նպաստ հանգանակային ընդունելութիւն մը տեղի պիտի ունենայ Կիրակի 18 Սեպտեմբեր 2016, երեկոյեան ժամը 7-ին Մոնթրէալի Հայ կեդրոնի Ա. Ահարոնեան սրահէն ներս:

Ընդունելութեան ներկայ պիտի գտնուին Հայ Դատի Կեդրոնական, Միացեալ նահանգներու եւ Գանատայի (շրջանային եւ տեղական) գրասենեակներու ներկայացուցիչներ:

Նուիրատուութեան սակ՝ զոյգը 500 տոլար: Տոմսերը ապահովելու համար հեռաձայնել՝ 514- 334-1299 թիւին։

Հանգանակային ձեռնարկներ տեղի պիտի ունենան նաեւ հետեւեալ քաղաքներուն մէջ.

– Սէնթ Գաթրինզ եւ Համիլթըն՝ 2016 Հոկտեմբեր 1, Սէնթ Գաթրինզի Հայ կեդրոնէն ներս.

– Գէմպրիճ՝ 2016 Հոկտեմբեր 2, Գէմպրիճի Հայ կեդրոնէն ներս.

– Թորոնթօ՝ 2016 Հոկտեմբեր 21, Թորոնթոյի Հայ կեդրոնէն ներս.

– Վանգուվըր՝ 2016 Նոյեմբեր 5, Վանգուվըրի Հայ կեդրոնէն ներս։