«Ազատ Օր»ի հարցազրոյց-«Թեւանիկ» ժապաւէնի բեմադրիչ Ջիւան Աւետիսեանի հետ

«­Թե­ւա­նիկ» ժա­պա­ւէ­նը մատ­չե­լի եւ դիւ­րաւ ըն­կա­լե­լի ու կա­րե­ւո­րը՝ նաեւ մրցու­նակ է ­մի­ջազ­գա­յին շու­կա­յին մէջ

(ԱԶԱՏ ՕՐ) Հ.Յ.Դ. «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» կո­մի­տէի եւ ­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, Ա­թէն­քի մէջ կը ցու­ցադ­րո­ւի ­Ջի­ւան Ա­ւե­տի­սեա­նի «­Թե­ւա­նիկ» ֆիլ­մը, որ կը պատ­մէ Ար­ցա­խեան ա­զա­տա­մար­տի ըն­թաց­քին ե­րեք պա­տա­նի­նե­րու

փոր­ձա­ռու­թիւ­նը։ ­Ժա­պա­ւէ­նը յոյն հա­սա­րա­կու­թեան ա­ռա­ջին ան­գամ ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ ե­րէկ ­Հինգ­շաբ­թի օր, Ա­թէն­քի «Իա­նոս» գրա­տան մէջ, իսկ վա­ղը գի­շեր կը ներ­կա­յա­ցո­ւի ­Նէա Զ­միռ­նիի «­Ղա­լաք­սիաս» մշա­կու­թա­յին սրա­հին մէջ։ ­
Բե­մադ­րիչ ­Ջի­ւան Ա­ւե­տի­սեան այ­ցե­լեց «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րա­տու­նը եւ զրոյց մը ու­նե­ցաւ խմբագ­րու­թեան հետ։


Ին­պէ՞ս յա­ռա­ջա­ցաք «­Թե­ւա­նիկ» ժա­պա­ւէ­նի նկա­րա­հան­ման։

Ան­ցած 20 տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին ­Ղա­րա­բա­ղի մա­սին բա­ւա­կան բան պատ­մո­ւած ու ներ­կա­յա­ցո­ւած է աշ­խար­հին։ ­Բայց գո­նէ ա­մէ­նա­մա­սա­յա­կան -ա­մէ­նա­տա­րո­ւած, ա­մէ­նաըն­դու­նո­ւած- ա­րո­ւես­տի մի­ջո­ցով, որ շար­ժա­պատ­կերն է, չեմ կրնար ը­սել, որ շատ բան կա­տա­րո­ւած է։ ­Կա­յին տո­քիւ­մէն­թար ժա­պա­ւէն­ներ, կա­յին փոք­րիկ պա­տա­ռիկ­ներ ան­շուշտ։ ­Ճիշդ այս մտա­հո­գու­թեամբ, փոր­ձե­ցինք ստեղ­ծել ֆիլմ մը, որ մատ­չե­լի եւ դիւ­րաւ ըն­կա­լե­լի ու կա­րե­ւո­րը՝ նաեւ մրցու­նակ պի­տի ըլ­լար մի­ջազ­գա­յին շու­կա­յին մէջ։ Այ­սինքն պատ­րաս­տել ֆիլմ, որ ոչ միայն պի­տի դի­տեն Ար­ցա­խի կամ ­Հա­յաս­տա­նի կամ Ս­փիւռ­քի մէջ ապ­րող հա­յե­րը, այլ պի­տի դի­տեն օ­տար­նե­րը։

­Մին­չեւ հի­մա ձեր ու­նե­ցած փոր­ձա­ռու­թիւ­նը ի՞նչ կը վկա­յէ։

«­Թե­ւա­նիկ» ժա­պա­ւէ­նը ար­դէն ցու­ցադ­րո­ւած է բա­ւա­կան եր­կիր­նե­րու մէջ եւ կրնամ ան­վե­րա­պա­հօ­րէն ը­սել թէ ար­ժա­նա­ցած է օ­տար հան­դի­սա­տես­նե­րու գնա­հա­տան­քին։ ­Հա­մա­մարդ­կա­յին ար­ժէք­նե­րով է որ ֆիլ­մը կ­’ըն­կա­լեն օ­տար­նե­րը, տար­բեր մեզ­մէ, որ մենք մեր պատ­մու­թիւ­նը փաս­տօ­րէն կը փնտռենք գտնել ժա­պա­ւէ­նի մը մէջ եւ կը սահ­մա­նա­փա­կո­ւինք ա­տով, իսկ ­Շո­ւէ­տա­ցին, կամ Վ­րա­ցին, կամ ­Պել­ճի­քա­ցին, Անգ­լիա­ցին, Ա­մե­րի­կա­ցին, ե­ւայլն, բո­լո­րո­վին հա­մա­մարդ­կա­յին զգա­յա­րանք­ներ կը տես­նեն ֆիլ­մին մէջ։

Մեր նպա­տա­կը ճիշդ այդ ե­ղած է։ ­Ֆիլմ մը ներ­կա­յաց­նել աշ­խար­հին, ուր պի­տի պատ­մենք ազ­գի մը մա­սին, որ շա­տե­րուն նոյ­նիսկ ծա­նօթ չէր։ Օ­րի­նա­կի հա­մար, ­Քան­նի ֆես­թի­վա­լին ըն­թաց­քին, երբ ֆիլ­մը կը դի­տէին մաս­նա­գէտ­ներ, շա­տեր կը խոս­տո­վա­նէին թէ «մենք ­Ղա­րա­բա­ղի մա­սին չգի­տէինք նա­խա­պէս, բայց այս ֆիլ­մը սի­րե­ցինք, մեզ գրգռեց եւ կ­’ու­զենք ի­մա­նալ յա­ւե­լեալ այս երկ­րի, այս ժո­ղո­վուր­դի մա­սին»։ Չի­նաս­տա­նի մէջ ֆիլ­մը շա­հե­ցաւ հան­դի­սա­տե­սի նա­խընտ­րու­թեան մրցա­նա­կը, որ ին­ծի հա­մար շատ կա­րե­ւոր մրցա­նակ է։ Հ­ռո­մի մէջ ժիւ­րիի (դա­տա­կան կազ­մի) մրցա­նա­կը շա­հե­ցաւ։ Այս մրցա­նակ­նե­րը ցոյց կու­տան թէ հա­մա­մարդ­կա­յին ըն­կա­լու­մով կ’ըն­դու­նո­ւի ժա­պա­ւէ­նը օ­տար շրջա­նակ­նե­րուն մօտ։ ­Կա­րե­ւոր է նաեւ գտնել օ­տար «փրո­տիւ­սըր»ներ (հա­մար­տադ­րող­ներ), ո­րոնց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը ֆիլ­մի պատ­րաս­տու­թեան, բա­ցի ֆի­նան­սա­կա­նէն, կա­րե­ւոր է ցոյց տա­լու հա­մար թէ հա­յե­րը չեն միայն որ կ­’ար­տադ­րեն այս­պի­սի թե­մա­յով ժա­պա­ւէն­ներ, այ­լեւ օ­տար մար­դիկ ալ հե­տաքրքրո­ւած են այս պատ­մու­թիւ­նը աշ­խար­հին ներ­կա­յաց­նե­լու ա­ռու­մով։ Եր­կու նոյն­չափ կա­րե­ւոր ազ­դակ­ներ։ Օ­րի­նա­կի հա­մար «­Թե­ւա­նիկ»ի մէկ ա­ռա­ւե­լու­թիւ­նը՝ լի­թո­ւան­ցի հա­մար­տադ­րո­ղի գո­յու­թիւնն է։ 2013 թո­ւա­կա­նին էր, ­Մա­յի­սին, երբ ես շատ-շատ մար­դոց հան­դի­պե­ցայ, բա­ցատ­րե­լով թէ այս­պի­սի ժա­պա­ւէ­նի մը պատ­րաս­տու­թեան մէջն եմ եւ հա­մար­տադ­րիչ կը փնտռեմ։ ­Շա­տեր հե­տաքրք­րո­ւե­ցան, իսկ վեր­ջա­պէս հա­մա­ձայ­նե­ցանք լի­թո­ւան­ցի ­Կես­տու­տիս Դ­րազ­դաուս­կա­սի «Արտ­պոքս» ըն­կե­րու­թեան հետ, որ հա­մար­տադ­րողն է։ Ան սի­րեց ֆիլ­մը, ա­ռանց նոյ­նիսկ ի­մա­նա­լու ­Ղա­րա­բա­ղի մա­սին շատ բան։ ­Գի­տէր միայն ինչ որ ընդ­հան­րա­պէս ­Սո­վե­տա­կան ­Միու­թեան քա­ղա­քա­ցի մը գի­տէ ­Ղա­րա­բա­ղի մա­սին…։

Որ­քա՞ն ժա­մա­նակ տե­ւեց նկա­րա­հա­նու­մը։

Ն­կա­րա­հա­նու­մը սոսկ տե­ւեց 20 օր։ ­Բայց ֆիլ­մի նա­խա­պատ­րաս­տա­կան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը տե­ւեց շուրջ 18-20 ա­միս։ Ա­մէն ին­չը ծրագ­րո­ւե­ցաւ, ա­մէն ինչ հա­շո­ւի առ­նո­ւե­ցաւ, մին­չեւ վեր­ջին ման­րա­մաս­նու­թիւնն իսկ նկա­տի առ­նո­ւե­ցաւ, ծրագ­րե­լով թէ քա­նի վայր­կեան պի­տի տե­ւէ իւ­րա­քան­չիւր քատր. նկա­րա­հա­նու­մը կա­րո­ղա­ցանք ամ­բող­ջաց­նել շատ ա­րագ այս ձե­ւով։ ­Շատ ծախ­սա­լից են նկա­րա­հան­ման օ­րե­րը, իսկ մենք կա­րո­ղա­ցանք ա­մէն ինչ ամ­բող­ջաց­նել շատ ա­րագ։
­Ֆիլ­մին կը մաս­նակ­ցին 20 ար­հես­տա­վարժ դե­րա­սան­ներ, շատ փրո­ֆէ­սիո­նալ, նոյն­պէս պա­տա­նի­նե­րը որ նկա­րա­հա­նո­ւե­ցան կա­տա­րեալ էին ի­րենց դե­րե­րուն մէջ։

Որ­քա՞ն դժո­ւար է Ար­ցա­խի, ­Հա­յաս­տա­նի մէջ, ա­րեւմ­տեան ար­դիա­կա­նու­թեամբ ֆիլմ մը նկա­րա­հա­նե­լու աշ­խա­տան­քը։

­Շատ դժո­ւար աշ­խա­տանք է իս­կա­պէս։ Աս­տու­ծոյ օգ­նու­թիւ­նը պէտք է ու­նե­նալ, ինչ­պէս նաեւ լաւ դի­մա­գիծ­ներ, լաւ գոր­ծա­կից­ներ։ ­Տե­սէք, ես բե­մադ­րիչն եմ ժա­պա­ւէ­նին, եւ յու­նա­հայ հա­մայն­քը միայն ինձ կը տես­նէ ներ­կայ պա­հուն։ ­Սա­կայն «­Թե­ւա­նիկ»ի պատ­րաս­տու­թեան հա­մար տաս­նեակ մար­դիկ աշ­խա­տե­ցան։ Ե­թէ չըլ­լար «­Թե­ւա­նիկ ա­կում­բը» որ կեան­քի կո­չո­ւե­ցաւ ար­տադ­րող ­Մա­սիս ­Պաղ­տա­սա­րեա­նի կող­մէ, ի­րա­կա­նու­թիւն պի­տի չդառ­նար ժա­պա­ւէ­նը։ ­Մար­դիկ, ո­րոնք ֆի­նան­սա­պէս օգ­նե­ցին, կա­պե­րով, խոր­հուրդ­նե­րով, մտա­հո­գու­թիւն­նե­րով մաս­նակ­ցե­ցան եւ տար­բեր-տար­բեր ձե­ւե­րով ա­ջակ­ցե­ցան ժա­պա­ւէ­նի պատ­րաս­տու­թեան։ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ յատ­կա­պէս ֆի­նան­սա­կան բա­ցը միշտ լուրջ հարց է։ ­Նոյն­պէս աշ­խար­հին հետ ա­ռըն­չո­ւե­լու հար­ցը հրա­տապ է։ ­Ժա­պա­ւէ­նը լայն շրջա­նակ­նե­րու, տար­բեր եր­կիր­նե­րու հան­դի­սա­տես­նե­րուն հասց­նե­լու գոր­ծը շատ դժո­ւար, բայց կա­րե­ւոր է։

Եւ­րո­պա­յի մէջ բա­ւա­կան մեծ թի­ւով ներ­կա­յա­ցում­ներ ե­ղան։ «­Թե­ւա­նիկ»ը ցու­ցադ­րո­ւե­ցաւ եւ­րո­պա­կան խորհըր­դա­րա­նին մէջ, ­Հայ ­Դա­տի Եւ­րո­պա­յի գրա­սե­նեա­կի դա­սա­ւո­րու­մով։ ­Նոյն­պէս ա­մե­րի­կեան ­Քոնկ­րէ­սին մէջ։ Ըստ ձեր փոր­ձա­ռու­թեան, ինչ­պէ՞ս կը գնա­հա­տէք օ­տար­նե­րու ար­ձա­գան­գը։

Ան­կեղ­ծօ­րէն շատ դրա­կան։ Իս­կա­պէս ե­րա­նե­լի է բե­մադ­րի­չի մը հա­մար, որ ու­նե­նայ ֆիլմ, որ ան­պայ­մա­նօ­րէն կը գրա­ւէ մար­դոց սրտե­րը։
«­Թե­ւա­նիկ»ը կը պատ­մէ մար­դու մա­սին։ Ան­կախ թէ այս ազ­գը ո­րո՞ւ հետ հա­կա­մար­տու­թեան մէջ է, ան­կախ թէ ո՞ր ազ­գին կը պատ­կա­նին հե­րոս­նե­րը, փաստօ­րէն մարդ­կա­յին պատ­մու­թիւն մըն է որ կը պատ­մո­ւի։ ­Մարդ­կա­յին զգա­ցում­նե­րը, ապ­րում­նե­րը։ ­Մարդ, որ կը գտնո­ւի կեան­քի եզ­րագ­ծին։ ­Մարդ, որ ե­րէկ պարզ գիւ­ղա­ցի մըն էր, հո­ղա­գործ մըն էր, այ­սօր դար­ձած է զի­նո­ւոր, մէկ օ­րո­ւայ մէջ շատ կա­րե­ւոր ան­ցում մը կ­’ապ­րի… Այս պատ­մու­թիւ­նը կրնայ տե­ղի ու­նե­նալ ո­րե­ւէ տեղ, ո­րե­ւէ երկ­րի մէջ, ո­րե­ւէ ազ­գի հա­մար։ Երբ դուն կը պատ­մես մար­դու մա­սին, վստա­հօրէն ըն­կա­լե­լի կը դառ­նաս դի­մա­ցի­նէն։ ­Մար­դու մի­ջո­ցաւ կը պատ­մես Ար­ցա­խի պատ­մու­թիւ­նը։ Ե­թէ սե­պենք թէ մենք այս պատ­մու­թիւ­նը կը տե­ղա­փո­խէինք 2000 տա­րի ա­ռաջ եւ հրա­սայ­լի փո­խա­րէն ձիե­րով կառք կը գոր­ծա­ծէինք, կամ հրա­սան­դի փո­խա­րէն նետ ու ա­ղեղ, դար­ձեալ նոյն տրա­ման, նոյն մարդ­կա­յին պատ­մու­թիւ­նը պի­տի ըլ­լար, ա­ռանց ո­րե­ւէ փո­փո­խու­թեան։ Այս է ա­մէ­նա­մեծ գրա­ւա­կա­նը։

Յա­ռա­ջի­կայ ի՞նչ ծրագ­րեր ու­նիք «­Թե­ւա­նիկ»ին հա­մար։

«­Թե­ւա­նիկ»ը պի­տի շա­րու­նա­կէ շրջա­գա­յիլ տար­բեր տե­ղեր։ Երբ որ մենք Ա­մե­րի­կա­յի հինգ (­Լոս Ան­ճե­լըս, ­Սան Ֆ­րան­սիս­քօ, ­Պոս­թըն, ­Նիւ Եորք, Ո­ւա­շինկ­թըն) քա­ղաք­նե­րու մէջ ներ­կա­յա­ցում­ներ կա­տա­րե­ցինք, շու­տով ճամ­բան բա­ցուե­ցաւ, այլ քա­ղաք­նե­րու մէջ եւս ներ­կա­յա­ցում­ներ կա­տա­րե­լու ծրագ­րի մա­սին։ Եւ ա­մէ­նէն կա­րե­ւորն էր, թէ ֆիլ­մը կա­րո­ղա­ցանք մտցնել շար­ժա­պատ­կե­րի սրահ­նե­րուն մէջ, շա­րու­նա­կա­կան ձե­ւով։ Այ­սինքն մար­դիկ տոմ­սակ կը կտրեն եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը կ­’ու­նե­նան «­Թե­ւա­նիկ»ը դի­տել, այն­պէս ինչ­պէս սի­նե­մա կ’եր­թան այլ ֆիլ­մեր դի­տե­լու հա­մար։ ­Մար­դոց հե­տաքրք­րու­թիւ­նը այն­քան մեծ էր, որ շար­ժա­պատ­կե­րի ա­կում­բը հե­տաքրք­րո­ւե­ցաւ, «­Թե­ւա­նիկ»ը նե­րառ­նե­լով իր ցան­կին մէջ։

­Նիւ­թա­կան նաեւ հա­սոյ­թը այս գոր­ծէն կա­րե­ւոր է, ո­րով­հե­տեւ լման գու­մա­րը կ­’օգ­տա­գոր­ծո­ւի մեր յա­ջորդ ֆիլ­մի նկա­րա­հան­ման հա­մար։
­Նոյն­պէս Եւ­րո­պա­յի մէջ բա­ւա­կան ներ­կա­յա­ցում­ներ ե­ղան։

­Ռու­մա­նիոյ մէջ ու­նինք նման գոր­ծակ­ցու­թիւն, ուր ռու­մա­նա­ցիի կող­մէ ֆիլ­մը կը տա­րա­ծո­ւի շար­ժա­պատ­կե­րի սրահ­նե­րուն։ ­Մէկ ա­ւե­լի կա­րե­ւոր է այս պա­րա­գան հայ­կա­կան ֆիլ­մե­րուն հա­մար, ո­րոնք կար­ծես դա­տա­պար­տո­ւած են ­Հա­յաս­տա­նի մէջ մնալ, կամ գէթ սփիւռ­քա­հա­յու­թեան ու­շադ­րու­թեան յանձ­նո­ւիլ։ ­Հասկ­նա­լի է թէ մրցակ­ցա­կա­յին մի­ջազ­գա­յին շու­կայ մուտք գոր­ծե­լով, լայն հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ կը բա­ցո­ւին մեր առ­ջեւ։
­Յա­ռա­ջի­կա­յին ծրագ­րո­ւած են «­Թե­ւա­նիկ»ի ցու­ցադ­րու­թիւն­ներ Աւստ­րա­լիա, ­Լոն­տո­նի մէջ երկ­րորդ ան­գամ, խօ­սակ­ցու­թեան մէջ ենք Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու մէջ ցու­ցադ­րու­թեան հա­մար, նոյն­պէս ­Քու­վէյթ, Ար­ժան­թին, ­Լիվ­թա, ­Լի­թո­ւա­նիա։

Ս­փիւռ­քի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը այս ա­ռի՞­թը կու­տայ։

Եր­կուս­տեք է այս աշ­խա­տան­քը։ «­Թե­ւա­նիկ»ը ա­ռիթ է օ­տար շրջա­նակ­նե­րուն մօտ մատ­չե­լի դարձ­նե­լու մեր ազ­գի պատ­մու­թիւ­նը, միւս կող­մէ հա­մայնք­նե­րու եւ ­Հայ ­Դա­տի գրա­սե­նեակ­նե­րու մի­ջո­ցաւ, կա­րե­լի է հաս­նիլ այդ շրջա­նակ­նե­րուն։ ­Ֆիլ­մը մէկ հո­գիով չի պատ­րաս­տո­ւիր, ոչ ալ տա­րա­ծու­մը կա­րե­լի է մէկ հո­գիով ի­րա­գոր­ծել։ ­Ճիշդ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ սա­կայն, եւ բո­լոր հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րու օգ­տա­գոր­ծու­մով՝ կա­րե­լի է եր­կար ճա­նա­պար­հը ա­րա­գօ­րէն կտրել։

Ի՞նչ ե­ղած է Ատր­պէյ­ճա­նա­կան ար­ձա­գան­գը։

Ատր­պէյ­ճա­նա­կան ճնշում­ներ տե­սանք որ գոր­ծադ­րո­ւե­ցան։ Օ­րի­նա­կի հա­մար ­Լի­թուա­նիոյ կա­ռա­վա­րու­թեան եր­կու ան­գամ բո­ղոք ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ ա­զե­րի­նե­րուն կող­մէ, թէ ինչ­պէ՞ս կը թոյ­լատ­րէք ձեր քա­ղա­քա­ցիին, լի­թո­ւան­ցի ար­տադ­րողին, նման ֆիլ­մի մը պատ­րաս­տու­թիւ­նը։
­Մեր ժա­պա­ւէն­նե­րը ի­րա­կա­նու­թիւ­նը պատ­մող ֆիլ­մեր են, որ դէմ կը կանգ­նին Ատր­պէյ­ճա­նի հա­կա­քա­րոզ­չու­թեան, ո­րոնք կը փոր­ձեն մի­ջազ­գա­յին կար­ծի­քը շե­ղել, ա­մէն տեղ հրա­տա­րա­կո­ւած յօդուած­նե­րով, պատ­մու­թեան կեղ­ծու­մով։
­Մենք պի­տի հա­մա­գոր­ծակցինք, որ­պէս­զի ֆիլ­մե­րը ցու­ցադ­րենք թէ նեղ, թէ ա­ւե­լի տա­րա­ծո­ւած շրջա­նակ­նե­րու եւ այդ պի­տի ըլլայ մեր ա­մէ­նա­մեծ յա­ջո­ղու­թիւ­նը։
Ջի­ւան Ա­ւե­տի­սեան ծնած է 1981ին, Ս­տե­փա­նա­կերտ։ Ան կ­þաշ­խա­տի «Եր­կիր ­Մե­տիա» հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թեան մէջ, որ­պէս բե­մադ­րիչ։ 2002-2007 թո­ւա­կա­նին ան հե­տե­ւե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի թատ­րո­նի եւ կի­նո­յի պե­տա­կան ինս­թի­թու­թի խա­ղար­կա­յին ֆիլ­մի բե­մադ­րի­չա­յին բաժ­նին։ Իր ժա­պա­ւէն­ներն են «Անն­կատ կեանք», «Ընդ­հա­տո­ւած ման­կու­թիւն», «­Թե­ւա­նիկ» եւ «վեր­ջին բնա­կի­չը» ժա­պա­ւէն­նե­րը։ Իր ֆիլ­մե­րը ար­ժա­նա­ցած են մրցա­նակ­նե­րու։