The Promise ժապաւէնը ներկայացուեցաւ Աթէնքի մէջ

(ԱԶԱՏ ՕՐ) Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի եւ «Feelgood» շար­ժա­պատ­կե­րի ըն­կե­րու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 10 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, Ա­թէն­քի «Ա­թի­նէոն» սրա­հին մէջ, ա­ռա­ջին ներ­կա­յա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ «­Խոս­տու­մը» ժա­պա­ւէ­նին։ ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին ներ­կա­յա­ցում­նե­րը կը սկսին ­այսօր 12 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, ա­ւե­լի քան 70 սրահ­նե­րու մէջ։
Ծա­նօթ բե­մադ­րի­չի եւ համ­բա­ւա­ւոր դե­րա­սան­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ յատ­կան­շո­ւած ­Հո­լի­վու­տեան այս ֆիլ­մը սի­րա­յին պատ­մու­թիւն մըն է, որ միա­ժա­մա­նակ կը բա­ցա­յայ­տէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ա­մէ­նէն ող­բեր­գա­կան է­ջե­րը, ցոյց տա­լով հայ ազ­գին դէմ ­Թուր­քիոյ բնաջնջ­ման նա­խամ­տա­ծո­ւած քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը։
­Կա­րե­լի է լա­ւա­պէս ըմբռ­նել, թէ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ ժա­պա­ւէ­նի մը նկա­րա­հա­նու­մը, դիւ­րին գործ չէ, ո՛չ ար­տադ­րիչ­նե­րու, ո՛չ նկա­րա­հա­նող­նե­րու, ո՛չ ալ տա­րա­ծու­մի գոր­ծով զբա­ղող մար­դոց եւ հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն հա­մար։
«­Խոս­տու­մը» ժա­պա­ւէ­նը կա­րո­ղա­ցաւ յաղ­թա­հա­րել բո­լոր այդ դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը եւ իր ներ­կա­յա­ցու­մը պար­տադ­րել շար­ժա­պատ­կե­րի մի­ջազ­գա­յին շու­կա­յին մէջ։
Ա­թէն­քի մէջ ա­ռա­ջին ներ­կա­յաց­ման հա­մար «Ա­թի­նէոն» սրա­հը գտնո­ւե­ցան ­Յու­նա­հա­յոց Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ կրօ­նից դա­սը, յա­րա­նո­ւա­նու­թեանց պե­տե­րը, ­Յու­նաս­տա­նի մօտ ՀՀ դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեան եւ դես­պա­նու­թեան անձ­նա­կազ­մը, ­Յու­նաս­տա­նի մօտ օ­տար դես­պա­նու­թեանց պա­տաս­խա­նա­տու­ներ, ազ­գա­յին-գա­ղու­թա­յին եւ կու­սակ­ցա­կան կա­ռոյց­նե­րու վար­չա­կան­ներ, յոյն հրա­ւի­րեալ­ներ, քա­ղա­քա­պետ­ներ, դե­րա­սան­ներ ու բե­մադ­րիչ­ներ, մշա­կոյ­թի գոր­ծիչ­ներ եւ պոն­տոս­ցի բա­րե­կամ­ներ։
­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ջան­քե­րով յա­ջո­ղո­ւած ներ­կա­յաց­ման անդ­րա­դար­ձաւ ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեան, շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լով «Feelgood» ըն­կե­րու­թեան, ի­րենց հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար եւ բա­ցատ­րե­լով, թէ նոյն պա­հուն երկ­րորդ ներ­կա­յա­ցում մը կը կա­տա­րո­ւի նոյն շար­ժա­պատ­կե­րի այլ սրա­հէ մը ներս, ուր յատ­կա­պէս հրա­ւի­րուած են մաս­նակ­ցե­լու լրագ­րող­ներ եւ մշա­կու­թա­յին հար­ցե­րու մաս­նա­գէտ­ներ։ Ան տե­ղե­կա­ցուց հան­դի­սա­տես­նե­րուն, թէ նոյն օ­րը նաեւ ­Կիպ­րո­սի մէջ ա­ռա­ջին ներ­կա­յա­ցու­մը կը կա­տա­րո­ւի ժա­պա­ւէ­նին։
­Յա­ջոր­դա­բար հան­դէս ե­կաւ «Feelgood» ըն­կե­րու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու տիկ. Ի­րի­նի ­Սու­ղա­նի­տու բա­ցատ­րե­լով, թէ ծախ­սոտ եւ խնա­մո­ւած ար­տադ­րու­թիւն մըն է ժա­պա­ւէ­նը, ո­րու ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ներ­կա­յաց­ման գոր­ծը մեծ պատ­րաս­տա­կա­մու­թեամբ ստանձ­նեց «Feelgood»՝ գի­տակ­ցե­լով, թէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մա­կան ի­րո­ղու­թիւ­նը պէտք է լու­սա­բա­նո­ւի ժո­ղո­վուր­դին մօտ։
Յու­զիչ մթնո­լոր­տի մէջ հան­դի­սա­տես­նե­րը հե­տե­ւե­ցան պաս­տա­ռին վրայ պար­զո­ւող դէպ­քե­րուն։
Տ­պա­ւո­րիչ, ու­ժեղ ու սրտա­շարժ էին պատ­կեր­նե­րը, եւ շատ հա­րա­զատ մե­զի հա­մար։ ­Հա­ճե­լի էր նաեւ վեր­ջա­ւո­րու­թեան լսել ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նով հնչած գլխա­ւոր դե­րա­սա­նի «­Կե­նաց»ը, որ այն­քան վա­ւե­րա­կան հնչեց մեր ա­կանջ­նե­րուն։
«­Խոս­տու­մը» ժա­պա­ւէ­նի գլխա­ւոր ա­ռա­ւե­լու­թիւ­նը կը կա­յա­նայ այն կէ­տին մէջ, որ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան բո­լոր կող­մե­րու ներ­կա­յա­ցում կը կա­տա­րո­ւի, ա­ռանց ա­ղա­ւա­ղե­լու ժա­մա­նա­կագ­րու­թիւ­նը, դէպ­քե­րու աշ­խար­հագ­րու­թիւնն ու պատ­մա­կան ի­րա­կա­նու­թիւ­նը։ ­Մարդ­կա­յին զգայ­նու­թիւ­նը, ցա­սու­մը, տա­ռա­պան­քը, զայ­րոյ­թը, քա­ջու­թիւ­նը եւ լա­ւա­տե­սու­թեամբ պայ­քա­րե­լու մար­դու բնազ­դին հետ կա­պո­ւած բո­լոր դէպ­քե­րը՝ տրա­մա­բա­նա­կան ձե­ւով կը ներ­կա­յա­ցո­ւին պաս­տա­ռին վրայ։

Ար­դիա­կան ու մե­ծա­գու­մար այս ար­տադ­րու­թեան մէջ բնաւ չէ զլա­ցո­ւած բարձր ո­րակ պահ­պա­նե­լու ճի­գը։
Ն­կա­րա­հա­նում­նե­րը կա­տա­րո­ւած են ­Փոր­թու­կա­լի, ­Մալ­թա­յի եւ Ս­պա­նիոյ մէջ։
Ծախ­սը ե­ղած է 90 մի­լիոն տո­լար։
Հ­րա­ւի­րե­ցէ՛ք ձեր յոյն բա­րե­կամ­նե­րը, ան­պայ­մա­նօ­րէն դի­տե­լու ժա­պա­ւէ­նը։
Որ­քան ա­րագ, այն­քան ա­ւե­լի՛ լաւ։

Η avant première της ταινίας «Η μεγάλη υπόσχεση» σε Αθήνα και Κύπρο – Η γενοκτονία των Αρμενίων στη μεγάλη οθόνη (βίντεο, φωτο)

(pontos-news.gr) Μια κινηματογραφική πρεμιέρα διαφορετική από τις άλλες, με πολλά μηνύματα και συγκίνηση ήταν εκείνη της ταινίας Η μεγάλη υπόσχεση (The Promise, Feelgood Entertainment) που αναφέρεται στη γενοκτονία των Αρμενίων στις αρχές του 20ού αιώνα και έγινε την Τρίτη 10 Οκτωβρίου ταυτόχρονα στον κινηματογράφο Αθήναιον στην καρδιά της Αθήνας και στο K. Cineplex στη Λευκωσία, όπου μάλιστα ήταν υπό την αιγίδα του Κύπριου προέδρου Νίκου Αναστασιάδη.

Εξέχοντα μέλη της αρμενικής, της ελληνικής και της κυπριακής κοινότητας, πρέσβεις, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι σε Αθήνα και Λευκωσία έδωσαν το παρών και στις δύο avant première, όπου περίσσεψε η συγκίνηση.

Ο πρόεδρος της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος Σέρκο Κουγιουμτζιάν, λίγο πριν από την προβολή της ταινίας, μίλησε στο pontos-news.gr για το έργο που φέρει την υπογραφή του Βρετανού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Τέρι Τζορτζ και ήταν ιδέα του διεθνούς φήμης παραγωγού Κερκ Κερκόριαν, πρώην ιδιοκτήτη της εταιρείας Metro-Goldwyn Mayer Pictures και του MGM Grand Casino.

«Η ταινία The Promise κυκλοφόρησε το 2016 και έχει θέμα τη γενοκτονία των Αρμενίων. Για εμάς, πέρα από την καλλιτεχνική αξία της, έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί αναφέρεται στο ιστορικό γεγονός της γενοκτονίας. Η Τουρκία προσπάθησε με κάθε μέσο να εμποδίσει τη διανομή της ταινίας. Μάλιστα σε κάποιες χώρες έθεσε βέτο και η ταινία δεν προβλήθηκε, ενώ αλλού έγιναν περικοπές στο περιεχόμενο της ταινίας. Είμαι βέβαιος ότι η ταινία της Feelgood Entertainment, θα έχει επιτυχία και στην Ελλάδα γιατί το θέμα της ενδιαφέρει το ελληνικό κοινό. Εμείς ως Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος προσπαθούμε να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην επιτυχία της ταινίας» δήλωσε.

Προλογίζοντας, αργότερα, στους προσκεκλημένους την ταινία, ο Σέρκο Κουγιουμτζιάν είπε ότι «Το σενάριο της ταινίας είναι εμπνευσμένο από αληθινές ιστορίες Αρμενίων. Στην πραγματικότητα υπάρχουν παρόμοιες ιστορίες σε κάθε αρμενική οικογένεια σε όλο τον κόσμο».

Η μεγάλη υπόσχεση, πρόσθεσε, είναι ένα μέσο παρακίνησης του κόσμου να δώσει μια μεγάλη υπόσχεση, να μην ξεχνάει τις φρικαλεότητες που έχουν διαπραχθεί κατά της ανθρωπότητας, να μην ξεχνάει την ιστορία.

Από την πλευρά της η διευθύνουσα σύμβουλος της Feelgood Entertainment Ειρήνη Σουγανίδου έκανε λόγο για την κινηματογραφική αξία, την πλούσια παραγωγή, το επικό περιεχόμενο της ιστορίας, τις εξαιρετικές ερμηνείες και το πανανθρώπινο μήνυμα που αυτή στέλνει.

Κείμενο, βίντεο: Πόπη Παπαγεωργίου.