Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կ.Կ.ի եւ Հայ Դատի Յանձնախումբի հանդիպումը Արցախէն ժամանած պատուիրակութեան հետ

Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի եւ Սի­րո­սի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան գոր­ծակ­ցու­թեամբ, այս տա­րի եւս Սի­րոս կղզիին մէջ հիւրըն­կա­լո­ւե­ցան Ար­ցա­խէն ժա­մա­նած հա­յոր­դի­ներ եւ ա­նոնց պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը։

Ար­ցախ­ցի հիւ­րե­րուն Ա­թէնք վե­րա­դար­ձին ա­ռի­թով, Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Կ.­Կո­մի­տէն հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ խում­բի պատասխատատուերուն հետ՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր Լուտ­մի­լա Բար­սե­ղեա­նի, ո­րուն կ­՚ըն­կե­րակ­ցէին Արցա­խի պե­տա­կան հե­ռուս­տա­սե­սու­թեան լրագ­րող Սօ­ֆիա Ի­վա­նի­տիս եւ նկա­րա­հա­նող Մե­րու­ժան Հայ­րա­պե­տեան։ Հան­դի­պու­մին ներ­կայ եղաւ նաեւ Հ.Յ.Դ. Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի ան­դամ ընկ. Խա­չիկ Խա­չա­տու­րեան։ Խօ­սակ­ցու­թիւ­նը կեդ­րո­նա­ցաւ Սի­րոս կղզիի մէջ հիւրընկալութեան եւ տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ կղզիին մէջ ազ­գագ­րա­կան ժո­ղովր­դա­կան եր­գե­րով ու պա­րե­րով Ար­ցա­խի պատանինե­րուն գե­ղա­րո­ւես­տա­կան փայ­լուն ներ­կա­յաց­ման վրայ։ Ն­շենք, որ պա­տա­նի­նե­րը կ­՚ու­սա­նին Ար­ցա­խի Ման­կա­պա­տա­նե­կան Կեդրոնին մէջ, ո­րուն գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը լայն տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց։

Այ­նու­հե­տեւ պա­տո­ւի­րա­կու­թեան զե­կու­ցո­ւե­ցաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի ազ­գա­յին, կրօ­նա­կան եւ միու­թե­նա­կան պատ­մու­թեան եւ կեան­քին, ինչ­պէս նաեւ Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի ա­ւե­լի քան քսան տա­րի­նե­րու ծրագ­րին՝ ա­մէն ա­մառ Սի­րոս կղզիի քաղաքապետութեան գոր­ծակ­ցու­թեամբ Ար­ցա­խէն պա­տա­նի­նե­րու հիւ­րըն­կա­լու­թեան մա­սին։