Ար­ցա­խի 22 պա­տա­նի­ներ ­Սի­րո­սի մէջ

Ար­ցա­խի 22 պա­տա­նի­ներ կը հիւ­րըն­կա­լո­ւին ­Սի­րո­սի մէջ՝ ամ­րան ի­րենց ար­ձա­կուր­դին հա­մար

(ԱԶԱՏ ՕՐ) Այս տա­րի եւս պահ­պա­նուե­ցաւ Ար­ցա­խեան ­Հե­րո­սա­մար­տին զո­հո­ւած ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րու զա­ւակ­նե­րը, ամ­րան ար­ձա­կուր­դին հա­մար, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ հիւ­րա­սի­րե­լու մար­դա­սի­րա­կան գե­ղե­ցիկ ա­ւան­դու­թիւ­նը, որ 20 տա­րիէ ա­ւե­լի կը շա­րու­նա­կո­ւի։
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ինչ­պէս նաեւ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ար­տա­քին գոր­ծոց եւ կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ու ­Սի­րոս-Էր­մու­փո­լիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի հրա­ւէ­րով՝ Ար­ցա­խեան ­Հե­րո­սա­մար­տին զո­հո­ւած հա­յոց ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րու 22 ե­րե­խա­ներ, մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը Ար­ցա­խի գիւ­ղե­րէն ու 10էն 16 տա­րե­կան, հրա­ւի­րո­ւե­ցան ­Յու­նաս­տան եւ այս օ­րե­րուն կը հիւ­րըն­կա­լո­ւին ­Սի­րոս կղզիին մէջ։
Ար­ցա­խա­հայ պա­տա­նի­նե­րը 21 Օ­գոս­տոս 2017ին Ա­թէնք ժա­մա­նե­ցին եւ մին­չեւ 23 Օ­գոս­տոս հիւ­րըն­կա­լո­ւե­ցան ­Խա­ծի­քի­րիա­քիօ հաս­տա­տու­թեան մէջ, որ՝ ինչ­պէս ա­մէն տա­րի՝ մեծ հո­գա­տա­րու­թիւն եւ գուր­գու­րանք կը ցու­ցա­բե­րէ մեր ե­րե­խա­նե­րուն հան­դէպ, ա­նոնց տրա­մադ­րե­լով անհ­րա­ժեշտ բո­լոր յար­մա­րու­թիւն­նե­րը՝ լաւ ժա­մա­նակ ան­ցը­նե­լու նպա­տա­կով։
23 Օ­գոս­տո­սին խում­բը ճամ­բայ ե­լաւ դէ­պի ­Սի­րոս կղզի՝ ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ի­րենց պա­տաս­խա­նա­տո­ւին, ինչ­պէս նաեւ ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ըն­կեր-ըն­կե­րու­հի­նե­րուն։ ­Սի­րո­սի վրայ ի­րենց կե­ցու­թեան վայ­րին մէջ, ար­ցա­խա­հայ պա­տա­նի­նե­րը բարձ­րա­ցու­ցած են Ար­ցա­խի, ­Յու­նաս­տա­նի եւ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան պե­տա­կան դրօ­շակ­նե­րը։ Օ­րո­ւան ըն­թաց­քին ա­նոնց կը դա­սա­ւան­դո­ւին յու­նա­կան ժո­ղովր­դա­յին պա­րեր, որ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ կ’ըն­կա­լո­ւին ե­րե­խա­նե­րուն կող­մէ։ Ա­մէն ա­ռա­ւօտ եւ յետ-մի­ջօ­րէի՝ ա­նոնք ծո­վը կը վա­յե­լեն, ու­րախ եւ ան­հոգ ժա­մեր ան­ցը­նե­լով։ Կ­՚ու­նե­նան նաեւ զա­նա­զան այց-պտոյտ­ներ, կղզիի գե­ղա­տե­սիլ վայ­րե­րուն մէջ։ ­Սեպ­տեմ­բեր 4ին խում­բը պի­տի վե­րա­դառ­նայ Ա­թէնք, ուր տղոց կե­ցու­թիւ­նը ա­պա­հո­վո­ւած է դար­ձեալ ­Խա­ծի­քի­րիա­քիօ հաս­տա­տու­թեան մէջ, մին­չեւ ­Սեպ­տեմ­բեր 7ը, երբ նա­խա­տե­սո­ւած է ա­նոնց վե­րա­դար­ձը Ար­ցախ։
­Յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն տե­ղեակ կը պա­հենք ըն­թեր­ցող­նե­րը՝ Ար­ցա­խի մեր սի­րե­լի­նե­րուն ծրագ­րո­ւած նա­խա­ձեռ­նու­թեանց մա­սին։

Արցախի 22 պատանիները Աթէնք վերադարձան Սիրոսէն

(ԱԶԱՏ ՕՐ, 7 Սեպտեմբեր) Ար­ցա­խեան Հե­րո­սա­մար­տին զո­հո­ւած ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րու 22 զա­ւակ­նե­րը եւ ի­րենց ու­ղեկ­ցող ու­սուց­չու­հի տի­կին Նա­րի­նէ Գէորգեան, ո­րոնք ամ­րան ի­րենց ար­ձա­կուր­դին հա­մար Սի­րոս կղզիի մէջ ան­ցու­ցին 13 հա­ճե­լի օ­րեր, Սեպ­տեմ­բեր 4ին Ա­թէնք վե­րա­դար­ձան եւ մին­չեւ ի­րենց մեկ­նու­մը՝ Սեպ­տեմ­բեր 7ին, հիւ­րըն­կա­լո­ւե­ցան Խա­ծի­քի­րիա­քիօ հաս­տա­տու­թեան մէջ։ Տ­ղոց ա­մէ­նօ­րեայ յայ­տա­գի­րը ճոխ էր զա­նա­զան զբա­ղում­նե­րով։
Հինգ­շաբ­թի՝ 31 Օ­գոս­տո­սին, շատ ու­րախ եւ խան­դա­վառ ե­րե­կոյ մը ան­ցու­ցին, մին­չեւ ուշ գի­շե­րո­ւան ժա­մե­րը՝ կազ­մա­կեր­պե­լով պար­հա­ւա­քոյթ մը, ո­րու ըն­թաց­քին պա­րը եւ եր­գը դա­դար չու­նե­ցան։
Ուր­բաթ՝ 1 Սեպ­տեմ­բե­րին այ­ցե­լե­ցին Սի­րո­սի զօ­րա­մա­սը եւ թան­գա­րա­նը, ուր տղոց տե­ղե­կու­թիւն­ներ տրո­ւե­ցան՝ զօ­րա­մա­սի հրա­մա­նա­տա­րին ընկերակցութեամբ։ Նոյն օ­րո­ւան ե­րե­կո­յեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուին Սի­րո­սի քա­ղա­քա­պետ պրն. Եոր­ղօ Մա­րա­կո­յին, որ նո­ւէր­նե­րով ըն­դու­նեց պա­տա­նի­նե­րը։
Գի­շե­րո­ւան ժա­մե­րուն Սի­րո­սի Ե­րաժշ­տա­կան-պա­րա­յին դպրո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րը այ­ցե­լե­ցին մեր պա­տա­նի­նե­րուն եւ եր­գե­րով ու պա­րե­րով հա­ճե­լի ժա­մեր ան­ցու­ցին միա­սին։ Ե­րե­կո­յին 60 պա­տա­նի­նե­րը՝ հայ եւ յոյն, բո­լո­րը միա­սին պա­րե­ցին եւ եր­գե­ցին յու­նա­կան պա­րեր, զորս մեր տղա­քը Սի­րոս ի­րենց կե­ցու­թեան ըն­թաց­քին սո­րվե­ցան։
Ե­րե­կո­յին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան նախ­կին քա­ղա­քա­պետ պրն. Ֆո­թիս Ք­սա­ղո­րա­քիս եւ պա­տա­նի­նե­րու ծնող­նե­րը։
Շա­բաթ՝ 2 Սեպ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, պաշ­տօ­նա­կան ընթ­րի­քի մը ըն­թաց­քին, տօնո­ւե­ցաւ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման ու հիմ­նադ­րու­թեան տա­րե­դար­ձի տօ­նը։ Ար­ցա­խի պա­տա­նի­նե­րը եր­գե­ցին Ար­ցա­խի քայ­լեր­գը ու քա­նի մը այլ եր­գեր եւս. ե­ղան նաեւ աս­մունք­ներ։ Ե­րե­կո­յին ներ­կայ ե­ղան Սի­րո­սի քա­ղա­քա­պե­տը եւ փոխ-քա­ղա­քա­պետ­նե­րը։
Կի­րա­կի՝ 3 Սեպ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տուն, Սի­րո­սի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ պրն. Եոր­ղոս Փա­փի­ցիս, ո­րու օ­րե­րուն ծնունդ ա­ռաւ այս շա­հե­կան ծրա­գի­րը, նո­ւէր­նե­րով եւ ճա­շե­րով այ­ցե­լեց պա­տա­նի­նե­րուն՝ ա­նոնց ու­րա­խու­թիւն պատ­ճա­ռե­լով։
Սի­րո­սի մէջ Ար­ցա­խի պա­տա­նի­նե­րու կե­ցու­թիւ­նը կղզիի ժո­ղո­վուր­դին հետաքրքրու­թիւ­նը յա­ռա­ջա­ցուց եւ հա­մա­ցան­ցա­յին լրա­տո­ւա­կան կա­յա­նը՝ Cyclades 24.gr, անդ­րա­դարձ կա­տա­րեց այս այ­ցե­լու­թեան վե­րա­բե­րեալ։ Նաեւ, Սի­րո­սէն պրն. Ս­թաւ­րոս Քոիս, որ ա­մէն տա­րի Ար­ցա­խի աղ­քատ ըն­տա­նիք­նե­րու ե­րե­խա­նե­րու հա­մար կը նո­ւի­րէ մեծ թի­ւով տե­սո­ղու­թեան ակ­նոց­ներ, հիւ­րա­սի­րեց տղա­քը եւ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը՝ քա­ղա­քի ճա­շա­րա­նի մը մէջ:
Եր­կու­շաբ­թի՝ 4 Սեպ­տեմ­բե­րին Ար­ցա­խի պա­տա­նի­նե­րը, ու­րախ եւ ան­մո­ռա­նա­լի 13 օ­րեր ան­ցու­ցած ըլ­լա­լով, Ա­թէնք վե­րա­դար­ձան ուշ գի­շե­րո­ւան ժա­մե­րուն, նա­ւի մե­քե­նա­կան խան­գա­րու­մի պատ­ճա­ռով։
Ե­րեք­շաբ­թի՝ 5 Սեպ­տեմ­բե­րին պա­տա­նի­նե­րը զո­ւար­ճա­ցան Allou fun park խա­ղա­վայ­րին մէջ, ին­չը Խա­ծի­քի­րիա­քիօ հաս­տա­տու­թեան կար­գադ­րու­թեամբ ի­րա­կա­նա­ցա­ւ։

Σύρος: Ταξίδι χαράς και λήθης, για τα ορφανά Αρμενόπουλα του Καραμπάχ (φωτο, βίντεο)

Με ένα πλατύ χαμόγελο αθωότητας και ξεγνοιασιάς ανταποδίδουν την αγάπη τους στους Έλληνες.
(cyclades24.gr, 7 Σεπτεμβρίου) Με πρωτοβουλία της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής για 22η συνεχόμενη χρονιά, έφτασαν στην Ελλάδα, τα παιδιά από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, στην πλειοψηφία τους ορφανά από τον πόλεμο στην Αρμενία.
 
Τα παιδιά συνόδευσαν, ο επικεφαλής της Εθνικής Αρμενικής Επιτροπής, Χατσίκ Χατσατουριάν, καθώς και εκπαιδευτές.
Η Αρμενία βρίσκεται υπό την προστασία της Μόσχας, ως ομόδοξη χώρα αλλά και ως ανήκουσα στην Ευρασιατική Ένωση. Η σύγκρουση Αζέρων και Αρμένιων για το Ναγκόρνο Καραμπάχ ξεκίνησε το 1991 και τερματίστηκε το 1994 με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας. Ωστόσο, από τότε τα επεισόδια είναι συνεχή και εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στη διαφιλονικούμενη περιοχή.
 
Το Ναγκόρνο (Ορεινό)-Καραμπάχ ήταν παλαιότερα μία αυτόνομη διοικητική περιφέρεια (κατά τη σοβιετική τότε ορολογία «Όμπλαστ») της άλλοτε Σοβιετικής Ένωσης που ανήκε στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν. Σήμερα συνεχίζει ν’ αποτελεί μια «εκ των πραγμάτων» αυτόνομη δημοκρατία στο Νότιο Καύκασο.
Η Σοβιετική Ένωση ενσωμάτωσε την κυρίως αρμένικη περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ ως Αυτόνομη Δημοκρατία μέσα στη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν το 1923. Στις 10 Δεκεμβρίου του 1991, καθώς η Ε.Σ.Σ.Δ. κατέρρεε, δημοψήφισμα που έλαβε χώρα στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και στο γειτονικό Σαχουμιάν κατέληξε στη διακήρυξη ανεξαρτησίας από το Αζερμπαϊτζάν ως Δημοκρατία του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
 
Η περιοχή έγινε πηγή διαμάχης ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, η οποία έφτασε στο αποκορύφωμά της με τον Πόλεμο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ο σκληρότατος πόλεμος κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, και προκάλεσε κύματα προσφύγων από το Καραμπάχ προς την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, καθώς και μικρό τμήμα αυτών σε χώρες της Δύσης. Από την κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε το 1994, το μεγαλύτερο μέρος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και διάφορες περιοχές του Αζερμπαϊτζάν γύρω του παραμένουν υπό τον έλεγχο των Αρμενίων του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
 
Λίγα χρόνια αργότερα επιστρέψαμε σε άσχημες συνθήκες για τους αδελφούς Αρμένιους, Καθώς το Αζερμπαϊτζάν χτύπησε ξανά προκαλώντας δεκάδες νεκρούς. Ανάμεσα στους νεκρούς, γονείς και αδέλφια από τα παιδιά τα οποία έφτασαν στην Ελλάδα με προορισμό την Σύρο.
Τα «Παιδιά του πολέμου», τα περισσότερα απ’ αυτά, γεννήματα ξένης γης, που πέρασαν ματωμένους δρόμους για να φτάσουν στην Ελλάδα, για να περάσουν κάπως διαφορετικά τις διακοπές τους. Παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους, αφού οι δικοί τους σκοτώθηκαν άδικα.
Τα είκοσι δύο παιδιά(11 κορίτσια και 11 αγόρια), φιλοξενήθηκαν στο μονιμο σπιτι τους στην Σύρο, το κατασκηνωτικό κέντρο των Αδελφών Χριστιανικών Σχολών (Φρερ) στο Κίνι. Εκεί βρήκαν το δικό τους καταφύγιο… το «απάνεμο λιμανάκι» τους, καθώς αν και μικρά η ζωή τους είναι γεμάτη με «φουρτούνες».
Το σίγουρο είναι ότι τα παιδιά βρήκαν εκεί έναν ζεστό χώρο, άρχισαν ξανά να χαμογελούν και να ελπίζουν, καθώς τα περισσότερα έχουν μια τραγική ιστορία να αφηγηθούν. Η προσπάθεια των ανθρώπων του Κέντρου είναι να τα βοηθήσουν όσο περισσότερο γίνεται, ώστε να νιώσουν πραγματικά παιδιά.
Αν και το τελευταίο δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί κάποια δεν πρόλαβαν ποτέ σχεδόν να ζήσουν παιδικά χρόνια, κάποια λυπούνται για το αν θα ξαναδούν τους δικούς τους, ενώ κάποια άλλα έχουν χάσει τις οικογένειές τους και είναι επί ξύλου κρεμάμενα.
Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ολιγοήμερης παραμονής τους επισκέφτηκαν τα αξιοθέατα του νησιού, τους τοπικούς φορείς και τον Σεβασμιώτατο Επίσκοπο Σύρου, π.Πέτρο Στεφάνου.
 
Αξίζει να τονιστεί οτι για μια ακόμη φορά η Διοίκηση του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος και ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και ιδιαίτερα οι Συριανοί βρέθηκαν δίπλα στα παιδιά!
Τα παιδιά από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, που βρίσκονται στην Ελλάδα με πρωτοβουλία της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής, αναχώρησαν από τη Σύρο την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου, έχοντας στις αποσκευές τους αγάπη, ωραίες αναμνήσεις, Ελληνική φιλοξενία, Φίλους και πολιτισμό, για να έχουν να θυμούνται οτι κάπου στην Ελλάδα, στο κέντρο του χάρτη, υπάρχουν φίλοι που τους αγκάλιασαν και τους έσφιξαν το χέρι.
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, συνεχίζει την πολυετή προσπάθεια του πρώην Δήμου Άνω Σύρου και των τότε δημάρχων, κ. Γιώργου Πάπιτση και κ.Φώτη Ξαγοράρη.
 
Φυσικά η μεγάλη στιγμή για τα παιδιά έλαβε χώρα την Παρασκευή το βράδυ στο Κατασκηνωτικό Κέντρο, με πρωτοβουλία του ακούραστου Χοροδιδασκάλου κ. Σολάρη Νικόλαου και του Παραδοσιακού εργαστηρίου Άρωμα Παράδοσης» σε συνεργασία με τον Σύλλογο Επαγγελματιών και Επιχειρηματιών Ιστορικού Κέντρου »Ερμής», καθώς και των παιδιών του Αρίστου Βαμβακούση, από το «Μυστικό Μπουζούκι».
 
Τα παιδιά… για τα παιδιά για ακόμα μια φορά, αυτά χαρισματικά παιδιά μετέδωσαν τις ικανότητες τους, χόρεψαν, έπαιξαν μουσική και τραγούδησαν. Το σημαντικότερο δε απ όλα είναι το χαμόγελο και την ζωντάνια που πρόσφεραν από την καρδιά τους σε αυτά τα παιδιά.
 
Ένα απόγευμα γεμάτο μουσική και χορό που γέμισε με χαρά τους λιλιπούτειους φιλοξενούμενους, κάνοντας τους να ξεχάσουν έστω και για λίγο, τις σκληρές εικόνες του πολέμου, που έχουν αντικρίσει…
Για μια ακόμη φορά η Σύρος, έδειξε τον κοινωνικό της πρόσωπο οργανώνοντας μια βραδιά γεμάτη αγάπη για τα παιδιά από την Αρμενία.
Στην εκδήλωση ανθρωπιάς συμμετείχαν, η χορευτική εφηβική ομάδα του ‘’Άρωμα Παράδοσης ‘’ και τα παιδιά από το ‘’Μυστικό Μπουζούκι’’ του Αρίστου Βαμβακούση.
Επίσης στην εκδήλωση τα παιδιά από την Αρμενία χόρεψαν μετά από μαθήματα που τους έκανε κάθε πρωί, ο υπεύθυνος του Παραδοσιακού εργαστηρίου, Ν. Σολάρης.
Στο πέρας της εκδήλωσης, ο κ. Νίκος Σολάρης προσέφερε στο κάθε παιδί από την Αρμενία από ένα CD με τους χορούς που χόρεψαν.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την βοήθειά τους σε προσφορά φαγητών , αναψυκτικών και παγωτών, τα μέλη των χορευτικών ομάδων του »Άρωμα Παράδοσης», τον Σύλλογο Επαγγελματιών και Επιχειρηματιών του Ιστορικού κέντρου καθώς επίσης τους ιδιοκτήτες εστιατορίων, Πλώρα Πρίμα, την Ιθάκη του Αή, το Αερικό και τα Γαλακτοκομικά προϊόντα Σύρου.

Ο Χατσίκ ως εκπρόσωπος της αποστολής ευχαρίστησε τους συντελεστές της όμορφης αυτής βραδιάς αλλά και όλους τους Συριανούς που έχουν αγκαλιάσει με πολύ αγάπη τα παιδιά αυτά, μεταξύ άλλων και η Συριανή τους μητέρα… κ. Στέλλα Λημναίου, η οποία βρέθηκε δίπλα στα παιδιά κατά τις ημέρες της παραμονής τους στην Σύρο.