Ատիկէի նահանգապետը եւ Վիրոնայի քաղաքապետը այցելեցին Գարէայի «Ազատամարտ» ակումբը

«Գործնական կերպով ցոյց պիտի տամ աջակցութիւնս հայութեան հանդէպ» ըսաւ Ռենա Տուրու

(ԱԶԱՏ ՕՐ) Հ.Յ.Դ. Ա­թէն­քի «­Գաբ­րիէլ Լա­զեան» կո­մի­տէի հրա­ւէ­րով, Ե­րեք­շաբ­թի 18 Նո­յեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, Գա­րէա­յի «Ա­զա­տա­մարտ» ա­կում­բը այ­ցե­լեց Ա­տի­կէի նա­հան­գա­պետ Ռե­նա Տու­րո­ւի գլխա­ւո­րած պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը: Նոյն ա­ռի­թով եւ յա­տուկ հրա­ւէ­րով ներ­կայ ե­ղաւ նաեւ Վի­րո­նա­յի քա­ղա­քա­պետ Ա­քիս Քա­թո­փո­տիս:

Նա­հան­գա­պե­տի եւ քա­ղա­քա­պե­տի պա­տո­ւի­րա­կու­թեանց մաս կը կազ­մէին Վի­րո­նա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Վա­սիա Սա­րո­լա, փոխ քա­ղա­քա­պետ Տիմիդրիս Քո­քա­լիս եւ ի­րենց քար­տու­ղար­ներն ու օգ­նա­կան­նե­րը:

Ե­րի­տա­սարդ նա­հան­գա­պե­տու­հի Ռե­նա Տու­րու եւ բազ­ման­դամ պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը, ջերմ ու ան­մի­ջա­կան վե­րա­բեր­մունք ցոյց տա­լով, խան­դա­վառ եւ սրտա­բուխ զրոյց ու­նե­ցան ներ­կա­նե­րուն հետ:

Ներ­կայ էին Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, Հ.Յ.Դ. Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետն ու ան­դամ­ներ, Հ.Յ.Դ. «­Գաբ­րիէլ Լա­զեան» կո­մի­տէի ան­դամ­նե­րը, «Ար­մե­նի­քա» պար­բե­րա­թեր­թի եւ «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի խմբա­գիր­նե­րը:

Բա­րի գա­լուս­տի խօս­քը ուղ­ղեց «­Գաբ­րիէլ Լա­զեան» կո­մի­տէի հեր­թա­պապ ընկ. Յով­հան­նէս Ղա­զա­րեան, որ հա­մա­ռօտ անդ­րա­դար­ձաւ հայ եւ յոյն բա­րե­կա­մա­կան դա­րա­ւոր կա­պե­րուն տա­րի­նե­րուն ընդ­մէ­ջէն, մին­չեւ ներ­կայ օ­րերս: Ան անդ­րա­դար­ձաւ շրջա­նի մէջ հաս­տա­տո­ւած հա­յու­թեան ի­րա­վի­ճա­կին գաղ­թա­կա­նա­կան ա­ռա­ջին տա­րի­նե­րէն, նշեց շրջա­նի մէջ միու­թե­նա­կան գոր­ծօն­նե­րու աշ­խա­տան­քը եւ ծա­ւա­լած գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, յի­շե­ցուց Վի­րո­նա­յի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան եղ­բայ­րա­ցու­մը հայ­րե­նի Նո­յեմ­բե­րեան քա­ղա­քին հետ, յոյս յայտ­նե­լով թէ բո­լո­րի ճի­գե­րով կա­րե­լի է լրջօ­րէն վե­րաշ­խու­ժաց­նել երկ­կողմ կա­պե­րը:

Յա­ջոր­դա­բար խօսք ա­ռաւ Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Քե­րոբ Է­քի­զեան որ ներ­կա­յա­ցուց Հայ Դա­տի եւ հա­մա­հայ­կա­կան ա­ռա­ջադ­րանք­նե­րու հար­ցե­րը, այս բո­լո­րին մէջ նշե­լով յու­նա­հայ գա­ղու­թի դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը եւ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը: Ան ման­րա­մաս­նեց գա­ղու­թա­յին մեր կա­ռոյց­նե­րու դե­րը, առ­նո­ւած նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րը եւ աշ­խա­տան­քի ընդ­հա­նուր մար­զը: Ընկ. Քե­րոբ Է­քի­զեան յա­տուկ անդ­րա­դար­ձած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կին, Հա­յաս­տա­նի մէջ ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րուն ա­ռի­թով կազ­մա­կեր­պո­ւե­լիք մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու մա­սին տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­լով:

Շ­նոր­հա­կա­լա­կան խօս­քե­րով հան­դէս ե­կաւ նա­հան­գա­պե­տու­հի Ռե­նա Տու­րու, ի­րեն ուղ­ղո­ւած հրա­ւէ­րին եւ ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար: Ան յայտ­նեց թէ քա­ջա­տե­ղեակ է հա­յու­թեան պատ­մու­թե­նէն եւ ծա­նօթ ու սի­րա­հար է հայ­կա­կան մշա­կոյ­թին: Խօ­սե­ցաւ Ա­տի­կէի նա­հան­գա­պե­տու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ա­մէն տա­րի կազ­մա­կեր­պո­ւող Ապ­րի­լեան ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու մա­սին, հա­ւաս­տիաց­նե­լով իր զօ­րակ­ցու­թեան եւ գործ­նա­կան ձե­ւով հա­յու­թեան ա­ջակ­ցե­լու իր նպա­տա­կի մա­սին: Շեշ­տեց թէ մար­դիկ եր­բեք պէտք չէ մոռ­նան ի­րենց պատ­մու­թիւ­նը, այլ պահ­պա­նեն իւ­րա­յատ­կու­թիւ­նը եւ մշա­կու­թա­յին յատ­կա­նիշ­նե­րը:

Յա­ջոր­դա­բար խօսք ա­ռաւ Վի­րո­նա­յի քա­ղա­քա­պետ Ա­քիս Քա­թո­փո­տիս, որ ման­րա­մաս­նեց շրջա­նէն ներս քա­ղա ­քա­պե­տու­թեան առ­նե­լիք քայ­լե­րը, յայտ­նե­լով թէ ար­դէն ո­րո­շո­ւած է եւ մօտ ա­տե­նէն պի­տի սկսի ի­րա­գոր­ծո­ւիլ՝ Գա­րէա­յի բազ­մա­յար­կա­նի շէն­քե­րու շրջա­կայ­քի եւ բնու­թեան բա­րե­զար­դու­մը: Ան յայտ­նեց թէ ծա­նօթ է հա­յու­թեան հար­ցե­րուն, մա­նա­ւանդ Ա­թէն­քի 43րդ միջ­նա­կարգ լի­կիո­նի մէջ իր պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան օ­րե­րէն, երբ հայ ա­շա­կերտ­նե­րուն ընդ­մէ­ջէն նաեւ մօտ զգա­ցած է հա­յու­թեան հար­ցե­րուն:

Քա­ղա­քա­պե­տը անդ­րա­դար­ձած է նաեւ Վի­րո­նա-­Նո­յեմ­բե­րեան եղ­բայ­րաց­ման գոր­ծըն­թա­ցին, յայտ­նե­լով թէ պի­տի հե­տա­զօ­տո­ւին ա­պա­գա­յի գոր­ծակ­ցու­թեան հար­ցե­րը, վե­րաշ­խու­ժաց­նե­լով եղ­բայ­րաց­ման գոր­ծըն­թա­ցը:

Հան­դի­պու­մը ան­ցած է շատ ջերմ մթնո­լոր­տի մէջ: Հիւ­րե­րը հիւ­րա­սի­րո­ւած են Գա­րէա­յի Հ. Կ. Խա­չի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղի ըն­կե­րու­հի­նե­րուն կող­մէ պատ­րաս­տո­ւած հա­մեղ եւ ըն­տիր ա­ղան­դեր­նե­րով, ար­ժա­նա­նա­լով հիւ­րե­րու գո­վա­սան­քի խօս­քե­րուն:

Επίσκεψη της Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου στην Εθνική Αρμενική Επιτροπή

Τα γραφεία της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Βύρωνα – Καρέα επισκέφθηκε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου. Την πρόσκληση της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής αποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βασιλική Σάρολα, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτρης Κόκκαλης και ο τέως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης και πρώην Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Βύρωνα Δημήτρης Σάρολας.

Την Περιφερειάρχη Αττικής και τον Δήμαρχο Βύρωνα, υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος Κερόπ Εκιζιάν, ο Πρόεδρος της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Βύρωνα – Καρέα Οβανές Γαζαριάν και τα μέλη Αβακιάν Αγκόπ, Ραφή Καζαριάν, Αλίς Φαραντζιάν, Μαρή Γεζισεγιάν, Κρικόρ Τσιλιγκιριάν. Παρέστησαν, επίσης, ο Πρόεδρος του Αρμενικού Κυανού Σταυρού Καρέα Ροζίκ Μισακιάν και το μέλος Αζνίβ Καρακεσισιάν, η Διευθύντρια της εφημερίδας “Αζάτ Ορ” Χριπσιμέ Γιακουπιάν, οι εκπρόσωποι του περιοδικού “Αρμενικά” Μάικ Τσιλιγκιριάν και Κουήν Μινασιάν και ο Υπεύθυνος του Αθλητικού Τμήματος και Προσκόπων Σαρκίς Ερτζενιάν.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, η Περιφερειάρχης Αττικής και ο Δήμαρχος Βύρωνα – αφού ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους για τη δράση της Αρμενικής Εθνικής Κοινότητας – αναφέρθηκαν στον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Αρμενική Εθνική Επιτροπή τόσο στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, όσο και στην προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων των μελών της Αρμενικής Κοινότητας.

Τέθηκαν, επίσης, οι βάσεις για μια μελλοντική συνεργασία σε πολιτιστικό επίπεδο, παράγοντες που βοηθούν στην ομογενοποίηση και αδελφοποίηση πληθυσμών με πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά. Οι παριστάμενοι ενημερώθηκαν και για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο έτος με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό ετών από τη γενοκτονία των Αρμενίων και πιο συγκεκριμένα, την 24η Απριλίου 2015, ημέρα μνήμης της δραματικότερης και τραγικότερης σελίδας του Αρμενικού Έθνους και μιας από τις μελανότερες σελίδες της Παγκόσμιας Ιστορίας. Μετά το τέλος της συνάντησης, η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Βύρωνα – Καρέα, παρέθεσε δείπνο στα τιμώμενα πρόσωπα.