Συνάντηση αντιπροσωπειών Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής, ΣΥΡΙΖΑ

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους Γκιρό Μανογιάν – Πρόεδρο της Παγκόσμιας Επιτροπής, Σέρκο Κουγιουμτζιάν – Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής και Ζαβέν Κνουνί – μέλος της Ελληνικής Επιτροπής, συναντήθηκαν με τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Ρήγα και τον Πολιτικό Σύμβουλο Εξωτερικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριο Μπουγδάνη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα διμερούς ενδιαφέροντος. Οι δυο πλευρές δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις επαφές και να διευρύνουν το πεδίο συνεργασίας τους.

Հ.Յ.Դ. եւ ­Սի­րի­զա կու­սակ­ցու­թեան մի­ջեւ հան­դի­պում

Ուր­բաթ՝ 16 ­Սեպ­տեմ­բեր 2016ի կէ­սօ­րին, նա­խօ­րօք դա­սա­ւո­րու­մով, Ա­թէն­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­պում Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան եւ ­Սի­րի­զա իշ­խող կու­սակ­ցու­թեան մի­ջեւ։ ­Հան­դի­պու­մին կը մաս­նակ­ցէին Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ, Հայ Դատի եւ ­քա­ղա­քա­կան ­հար­ցե­րու գրասենեակի պա­տաս­խա­նա­տու ընկ. ­Կի­րոյ ­Մա­նո­յեան եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. ­Կո­մի­տէի ան­դամ­ներ՝ ըն­կեր­ներ ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեան եւ ­Զա­ւէն Գ­նու­նի։

­Սի­րի­զա­յի կող­մէ ներ­կայ ե­ղան կու­սակ­ցու­թեան ընդհ. քար­տու­ղար ­Բա­նա­յեո­թիս ­Ռի­ղաս եւ ար­տա­քին հար­ցե­րու խորհր­դա­տու ­Նեք­թա­րիոս ­Պուղ­տա­նիս։ ­Հան­դի­պու­մը կա­յա­ցաւ սի­րա­լիր մթնո­լոր­տի մէջ, ո­րուն ըն­թաց­քին Հ.Յ.Դ. պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը ներ­կա­յա­ցուց Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցը ու տա­րա­ծաշրջա­նի զար­գա­ցում­նե­րը, ­Հայ ­Դա­տի մի­ջազ­գա­յին հե­տապնդ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ հայ եւ յոյն պե­տու­թեանց յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը եւ գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը։

Ն­շո­ւե­ցան եր­կու կու­սակ­ցու­թեանց մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թեանց զար­գաց­ման հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը։ ­Յու­նա­կան կող­մը եւս ներ­կա­յա­ցուց եր­կիրն ու պե­տու­թիւ­նը յու­զող հար­ցեր եւ յա­տուկ անդ­րա­դարձ ե­ղաւ յու­նա­հայ հա­մայն­քին հա­մար։ ­Հան­դիպ­ման ա­ւար­տին, եր­կու պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն­նե­րը հա­մա­ձայ­նե­ցան շա­րու­նա­կել եր­կող­մ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը՝ գոր­ծակ­ցու­թեան դաշ­տը ընդ­լայ­նե­լու հե­ռան­կա­րով։